Celtic Lyrics Corner > Compilations > Ar Cnan 'S Ar Cel > Canan Nan Gaidheal

   
Ar Cnan 'S Ar Cel Canan Nan Gaidheal
   
Credits: M. MacFarlane
   
Appears On: Ar Cnan 'S Ar Cel (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Canan Nan Gaidheal" on Ishbel MacAskill's album Essentially Ishbel
"Cnan Nan Gidheal" by Catherine-Ann MacPhee on the Scotland The Real compilation
"Cnan Nan Gaidheal" on Tannas' album Oighreachd
   

Lyrics: English Translation:
   
Cha b'e sneachda 's an reothadh thuath It wasn't the snow of frost from the north
Cha b'e 'n crannadh geur fuar 'n ear It wasn't the cold snap from the east
Cha b'e 'n t-uisge 's gaillionn 'n iar It wasn't the rain or gale from the west
Ach an galar a bhlian 'n deas But the disease which has blanched from the south
Blth, duileach, stoc agus freumh The blossom, foliage, stem and roots
Cnan mo threubh 's mo shluagh Of the language of my race and people
   
Sist: Chorus (after each verse):
Thig thugainn, thig c' ruinn gu siar Come along and join us in the west
Gus an cluinn sinn ann cnan nan Gidheal So that we will hear the language of the Gael
Thig thugainn, thig c' ruinn gu siar Come along and join us in the west
Gus an cluinn sinn ann cnan nan Gidheal So that we will hear the language of the Gael
   
Bheir anuas dhuinn na coinnleirean r Fetch down the golden chandeliers
'S ann annt craibh na coinnlean geal cir And set the white wax candles in them
Lasaibh suas iad an semar a' bhrin Light them up in the chamber of sorrow
Taigh aire seann chnan a' Ghidheil The wake house of the old Gaelic language
'Se siud chionn fhad' thuirt an nmh That's what the enemy said a long time ago
Ach fhathast tha be Cnan nan Gidheal But the Gaelic language still lives
   
Ged theich i le beath' s na glinn Although she has retreated from the glens
Ged 's gann an diugh chluinnear i nas m Though one hears her so seldom now
O Dhthaich Mhic Aoidh fada tuath From the Mackay far in the north
Gu ruig thu Druim Uachdar nam b Down to Drumochter of the cattle
Gidheadh, dhith na h-Eileanan Siar But even so, we need to have the sword and shield
Biodh claidheamh is sgiath ud 'n ur drn In our fists in the Western Isles
   
Ged nach cluinnear anis i 'san dn Although it is no longer heard in the castle
No 'n talla nan cliar is nan corn Nor in the hall of bards and drinking cups
Ged tha meir Chloinn 'ic Criomain gun lths Though the fingers of the MacCrimmons lie without strength
O 'n tric fheasgar ciin dhirteadh cel Which once played such splendid music of an evening
Gidheadh, anns ha h-Eileanan Siar She's even under threat in the Isles
'S i fhathast ann, ciad chinnt an t-sligh Though it's still the first language of the people