Celtic Lyrics Corner > Compilations > Ar Cnan 'S Ar Cel > Is Gaidheal Mi

   
Ar Cnan 'S Ar Cel Is Gaidheal Mi
   
Credits: Mairi MacInnes; lyrics by S.Evans
   
Appears On: Ar Cnan 'S Ar Cel (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Bi tu a' strth 's chan eil digh gun tuig thu chaoidh You can try but you'll never understand
An gaol a tha fo aisne mo chlibh This feeling I have inside
Tha e 'gam gharadh ann am fionnachd oidhche It is with me in the darkest hours
Is mi leam fhin an ciin chadail And in the quietest moment
   
Sist: Chorus:
Is Gidheal mi, cho priseil is simh I am a Gael, so gentle and proud
Mo chridhe ri Dia is ri mo dhaoine I trust in God and my people
Riaslaichidh mi, a ghridh, anns an duibhre fhuar I will follow you through the mists of time
Gus am bi mi ann an tearmann mo luchd dthcha 'Til we meet again in the land of my ancestors
   
Shnmhnainn ann an cuan do cheud mle pg It is in my heart and it is on my breath
Le tuil do ghridh cmhdaich mis' The love that I have for you, can you feel it?
Stidhich misneachd bhuan 's na caisg i Protects me when I am weak
'S bheir solus dhomh nach mch And it gives me strength
'N uair thionndaidheas tm gun fhanadh Whenever I'm feeling tired
   
(Sist) (Chorus)
   
Ged dh' fhuiligeas mi gaoid People try to do me harm
Len, cha bhi mo spiorad brit' But they know they never can
'N uair bhitheas tu fhin a ghaoil, 'nam thac-sa Not when I have you with me
As d' aonais, a ghridh, tha m' fheasgar a' ciaradh Stand by my side and never forsake me
'S tu mo reul iil gu sorraidh And guide me forever
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)