Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Fhuair Mi Pog > Cro Chinn t-Saile

   
Fhuair Mi Pog Cro Chinn t-Saile
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
  a) Cro Chinn t-Saile
b) A' Bhanais A Bha'n Ciostal Odhar
c) Siuthadaibh Bhalachaibh
   
Appears On: Fhuair Mi Pog
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Théid Mi Dhachaigh" on Talitha MacKenzie's album Sólas
   

Lyrics: English Translation:
   
Théid mi dhachaigh I will go home
Hó ró dhachaigh Hó ró home
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail
Théid mi dhachaigh I will go home
Hó ró dhachaigh Hó ró home
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail
   
Théid mi leam fhìn ann I will go myself there
Leam fhìn ann, leam fhìn ann Myself there, myself there
Théid mi leam fhìn ann I will go myself there
Gun dàil ann Without delay
Théid mi leam fhìn ann I will go myself there
Leam fhìn ann, leam fhìn ann Myself there, myself there
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail
   
Dhachaigh thu, dhachaigh thu ___
Dhachaigh thu, dhachaigh thu ___
Dhachaigh thu, dhachaigh thu ___
Dha do thaigh Geamhraidh To your winter house
Dhachaigh thu, dhachaigh thu ___
Dhachaigh thu, dhachaigh thu ___
Dha do thaigh Earraich To your spring house
'S dha do thaigh Samhraidh And to your summer house
   
Théid mi nam shìneadh ___
Nam shìneadh, nam shìneadh ___
Théid mi nam shìneadh ___
Gun dàil ann Without delay
Théid mi nam shìneadh ___
Nam shìneadh, nam shìneadh ___
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail
   
Théid mi dhachaigh I will go home
Hó ró dhachaigh Hó ró home
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail
Théid mi dhachaigh I will go home
Hó ró dhachaigh Hó ró home
Théid mi dhachaigh I will go home
Chró Chinn t-Sàile To the cattle fold of Kintail