Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Margaret Stewart > Fhuair Mi Pog > Cumha Mhic An-toisich

   
Fhuair Mi Pog Cumha Mhic An-toisich
   
Credits: Traditional; arranged by Margaret Stewart & Allan MacDonald
   
Appears On: Fhuair Mi Pog
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics:

Chorus (after each verse):
Ochòin a laoigh, leag iad thu
Leag iad thu, laoigh, leag iad thu
Ochòin a laoigh, leag iad thu
'M bealach a' ghàrraidh

'S truagh nach robh mis' an sin
'S truagh nach robh mis' an sin
'S truagh nach robh mis' an sin
'S ceathr' air gach làimh dhomh

An leann thog iad gu d'bhanais
An leann thog iad gu d'bhanais
An leann thog iad gu d'bhanais
Air d'fhalairidh bha e

Bha mi'm bhréidich am ghruagaich
Bha mi'm bhréidich am ghruagaich
Bha mi'm bhréidich am ghruagaich
'S am bhanntraich 's an aon uair ud

Gun chron air an t-saoghal ort
Gun chron air an t-saoghal ort
Gun chron air an t-saoghal ort
Ach nach d'fheud thu saoghal buan fhàistinn