Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Flora MacNeil > Craobh Nan Ubhal > Cadal Cha Dean Mi

   
Craobh Nan Ubhal Cadal Cha Dean Mi
   
Credits: Traditional; arranged by Flora MacNeil
   
Appears On: Craobh Nan Ubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Cadal Cha Dean Mi" on Anna Murray's album Out Of The Blue
"Cadal Chan Fhaigh Mi" on Sleas' album Delighted With Harps
   

Lyrics: English Translation:
   
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
Sgradh cha dan mise Tonight I am restless
Nochd chan fhaigh mi tmh Unable to meet my love
'S gun thu ghridh a'tighinn Who has not appeared
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Chi mi, chi mi bhuam I see him from a distance
Chi mi luaidh mo chridhe The love of my heart
Chi mi seachad suas I see passing by
Buaireadair nan nighean The tempter of women
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Cha b'ann dubh no ruadh My love was neither
A bha luaidh mo chridhe Dark nor red-haired
'Sann a bha e bn But fair was he
illeagan nan gillean The most handsome of men
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Sgriobhadair le pheann An accomplished writer
Leughadair nan duilleig Reader
Maraiche nan tonn And sailor
Chuireadh long gu fo h-uidheam Who would master any ship
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Shid a ghaoith a tuath The wind blew from the north
Nuas troimh'n chaolas chumhang Through the narrow strait
Dhiult i tighinn mu'n cuairt The ship refused to turn
'S bhuail i air an rubha And struck a reef
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Bhuail i air an trigh It hit the shore
Far am fs an duileasg Where the dulse grows
Leum thu mach a ghridh You leapt out
Is shbhail thu iad uile And rescued them all
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get
   
Sgradh cha dan mise Tonight I am restless
Nochd chan fhaigh mi tmh Unable to meet my love
'S gun thu ghridh a'tighinn Who has not appeared
Cadal cha dean mi Sleep I cannot get