Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Dchas > Dchas > Puirt-A-Beul

   
Dchas Puirt-A-Beul
   
Credits: n/a
  a) Tha Biodag Aig MacThomais
b) Siod A' Rud A Thogadh Fonn
c) Faca Sibh Miri Nighean Alasdair
   
Appears On: Dchas
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Puirt A Beul" on Mairi MacInnes' album This Feeling Inside
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Gur ro-math dh'fonadh sgin d And well would he use it
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Gur ro-math dh'fonadh sgin d And well would he use it
   
Biodag as a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a'bhodaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S nam biodh e mar a thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife
Biodag as a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a'bhodaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S nam biodh e mar a thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife
   
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Gur ro-math dh'fonadh sgin d And well would he use it
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Tha bucaill air a bhrgan There's a buckle on his shoes
Tha biodag aig MacThmais Thomas has a dirk
Gur ro-math dh'fonadh sgin d And well would he use it
   
Biodag as a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a'bhodaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S nam biodh e mar a thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife
Biodag as a ghliogadaich The bearded old man's son
Aig mac a'bhodaich ghiobadaich With his dirk jingling
'S nam biodh e mar a thigeadh e And if it were as it ought to be
Gur math gu fnadh sgin d Well could he wield the knife
   
Siod a' rud a thogadh fonn That would raise a laugh
File beag is sporran lom A kilt and an empty money purse
Cta goirid os o chionn A short coat on top of it
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Siod a' rud a thogadh fonn That would raise a laugh
File beag is sporran lom A kilt and an empty money purse
Cta goirid os o chionn A short coat on top of it
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
   
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Is claidheamh Dh'ill 'Ic Alasdair And Donald, son of Alasdair's sword
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Biodag Dh'ill 'Ic Alasdair Alasdair's son, Donald's dirk
Is claidheamh Dh'ill 'Ic Alasdair And Donald, son of Alasdair's sword
   
'S aotrom a ghearradh tu leum Lightly would you leap
Le do thribhas fada ridh With your smooth long trews
'S aotrom a ghearradh tu leum Lightly would you leap
'S dhreadh tu na mullaichean And you would climb the heights
'S aotrom a ghearradh tu leum Lightly would you leap
Le do thribhas fada ridh With your smooth long trews
'S aotrom a ghearradh tu leum Lightly would you leap
'S dhreadh tu na mullaichean And you would climb the heights
   
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Is thernadh tu na bealaichean And you would descend the passes
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Dhreadh tu na mullaichean You would climb the heights
Is thernadh tu na bealaichean And you would descend the passes
   
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
   
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
   
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
   
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
   
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Faca sibh Miri nighean Sheumais? Have you seen Mary, daughter of James?
Faca sibh Miri nighean Alasdair? Have you seen Mary, daughter of Alasdair?
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
   
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Cruinn, sgiobalta, gleusda Neat, tidy, deft
Cruinn, gerr, sgiobalta Neat, trim, tidy
Bidh iad a' mire ri chile They often make merry together