Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Sleas > Delighted With Harps > Cadal Chan Fhaigh Mi

   
Delighted With Harps Cadal Chan Fhaigh Mi
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Delighted With Harps
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Cadal Cha Dean Mi" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
"Cadal Cha Dean Mi" on Anna Murray's album Out Of The Blue
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Cadal chan fhaigh mi I can get no sleep
Sgradh cha dan mise I cannot make merry
Nochd chan fhaigh mi tmh Tonight I can get no rest
'S gun thu ghridh a'tighinn Since you are not coming, love
   
H-uile h-oidhche Every night
Tha mi smaoineachadh gun tig thu I think that you will come
Gu mo leabaidh bhlth To my warm bed
'S aonaranach mise I am desolate
   
Cha b'ann dubh no ruadh Not black nor red-haired
A bha luaidh mo chridhe Was the love of my heart
'Sann a bha e bn He had fair hair
illeagan nan gillean Handsomest of lads
   
'S tu bu ghuirme sil You had the bluest eyes
'S tu bu dbailt cridhe You had the kindest heart
'S tu bu bhinne cainnt You had the most melodious voice
Ris na rinn mi bruidhinn I ever conversed with
   
Sgriobhadair le pheann Writer with pen
Leughadair nan duilleig Reader of pages
Maraiche nan tonn Sailor of the waves
Chuireadh long gu fo h-uidheam Who would rig a boat
   
Chuala mise sgeul I heard a rumor
A thug deur bho'm chridhe That drew a tear from my heart
Thu bhi falbh a null You were going far away
'S gun do dhil ri tilleadh And not expected to return