Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Rachel Walker > Fon Reul-Sholus > Chaidh Am Bata Sios An Rubha

   
Fon Reul-Sholus Chaidh Am Bata Sios An Rubha
   
Credits: Arranged by Allan Henderson & Rachel Walker
   
Appears On: Fon Reul-Sholus
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Hoireann O" on Talitha MacKenzie's album Sólas
"Hoireann O" on Mouth Music's album Mo-Di
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
Hóireann ó ha i iù a Hóireann ó ha i iù a
Hiù ra bhó ra hug éile Hiù ra bhó ra hug éile
Hóireann ó ha i iù a Hóireann ó ha i iù a
   
Chaigh am bàta sios an rubha The boat went past the headland
'S i ni siubhal fo làn eudadh She can move swiftly under full sail
   
'S e mo leannan làmh ga stiùireadh My sweetheart's is the hand to steer it
S chan eil cùram orm m'a déidhinn And I have no need to worry about it
   
'S e mo leannan làmh ga stiùireadh My sweetheart's is the hand to steer it
Ged a bhiodh muir-cùil ag éirigh Even if the wave astern is rising fast
   
Cuir mo stiùir a lamh a' Leòdaidh Put my helm in MacLeod's hand
Air 'm bu shuarach stòp gin eubhair Who thinks nothing of ordering a stoup of gin
   
Air 'm bu shuarach botul branndaidh Who thinks nothing of ordering a bottle of brandy
As a' gheamhradh n' àm na feuma In wintertime when things are scarce
   
Air 'm bu shuarach pinnt is botul Who thinks nothing of ordering a pint and a bottle
As an tocasaid is céir oirr' From the wax-sealed hogshead
   
Chuala mi mach bhon a' bhaile I heard out from the town
Gu robh mo leannan a' rèiteach That my sweetheart was being betrothed
   
Chuala mi sin's rinn mi gàire I heard that and I laughed
'S e thuirt càch gum b'fheàrr dhomh éisdeachd The others said I had better listen
   
'S dìombach mise dha do mhàthair I am resentful of your mother
A chum sinne, ghràidh, bho chéile Who kept us apart, darling
   
Nach do leig dhan t-seòmbar àrd sinn Who did not let us to the upper room
A thoir ar làmhan dha chéile To pledge our troth
   
'S truagh nach robh mi le mo roghainn I wish I were with my chosen one
Leathad beinne 's aghaidh gréin oirr' On the slope of a hill facing the sun
   
'S gun neach a bhith oirnne fagaisg With no one near us
A dh'aithreasadh oirnne sgeulan To tell tales on us
   
'S gun neach a bhith oirnne fagaisg With no one near us
Ach na rionnagan 's na reultan But the stars and heavenly bodies