Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mouth Music > Mo-Di > Hoireann O

   
Mo-Di Hoireann O
   
Credits: Traditional; arranged by Martin Swan
   
Appears On: Mo-Di
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Hoireann O" on Talitha MacKenzie's album Slas
"Chaidh Am Bata Sios An Rubha" on Rachel Walker's album Fon Reul-Sholus
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hoireann ho h dhi o Hoireann ho h dhi o
Hi rabh o r hug ileadh Hi rabh o r hug ileadh
Hoireann ho h dhi o Hoireann ho h dhi o
   
Ch mi 'm bta seach an rubha I see the ship go past the headland
'S i 'na siubhal fo ln-ideadh She is moving 'neath full canvas
   
'S rd a chluinntear fuaim a daraich Loudly sounds her oaken planking
'S i 'na deannaibh tro'n chaol Shlibhteach As through Sounds of Sleat she races
   
'S rd a chluinntear fuaim a cupla Loudly sound her shrouds
Air muir guchagach ag irigh On the foaming sea a-rising
   
Bidh i an tir Mhic Nll fo latha She'll reach by dusk MacNeil's country
'S fir 'ga caitheamh as an lintean Her crew rowing in their shirt-sleeves
   
Bidh an stiir an limh mo leannain My sweetheart's hand is on the rudder
'Oganach deas fearail feucannt A skillful youth, manly and handsome
   
Bidh an stiir an limh nan gillean The young man's hands are on the rudder
O 's iad fhin as binne dh'ibheas Oh most melodious their crying
   
Bidh an stiir an limh an Ledaich MacLeod's hands are on the rudder
Air am bu shugrach l sinabhar Who cared to drink Geneva
   
Gur ann orm tha sgrob na pige Of kissing I have a premonition
'S cha n-eil slas orm mu didhinn And about it I'm not happy
   
Bho nach faighinn pg mo leannain Since I'd not get my sweetheart's kisses
Ge b'e cala an dian e irigh In whatever harbor he happens