Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Oighreachd > Cearcall A' Chuain

   
Oighreachd Cearcall A' Chuain
   
Credits: a) Cearcall A' Chuain - Calum MacDonald & Rory MacDonald
b) An Ataireachd Ard - John MacDonald
   
Appears On: Oighreachd
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha sinn uile air cuan We are all on an ocean
Stiireadh cuairt troimh ar beatha Steering a course through life
A' seoladh gela dhorcha Sailing a dark vessel
Air chall an greim na mara Lost in the grip of the ocean
Tha a' ghaoth air ar cl The wind is astern
Tha a' ghel' a cumail roimhpe The boat forging ahead
'S cha dan uair no an cuan And time and the sea
Toinisg dhuinn no rian Makes no sense to us at all
   
A' mhuir tha i ciin The sea is calm
Tha i fiadhaich, tha i farsuing It is wild, it is vast
Tha i lainn, tha i diamhair It is beautiful, it is mysterious
Tha i gamhlasach is domhainn It is vengeful and deep
O ach sinn, tha sinn dall Oh but we are blind
'S chan eil againn ach beatha And all we have is life
Tog an sel, tog an rmh Raise the sail, lift the oars
'Gus am faigh sinn astar ann 'Til we get up speed
   
Tha mi'n dil, tha mi'n dil I intend, I do intend
'N uair a bhios a' ghrian 'dol fodha When the sun is sinking down
Ch iad mi a' stiireadh 'n iar To be seen steering a westerly course
Null a dh'Uibhist air a' chearcall On the ocean's cycle to Uist
O cearcall a' chuain Oh the ocean's cycle
Gu brth bidh i a' tionndadh Forever I'll be turning
Leam gu machair geal an iar To take me back to the pole machair in the west
Far an do thisich an l Where the day has dawned
   
Cearcall a' chuain, cearcall a' chuain The ocean's cycle, the ocean's cycle
Cearcall a' chuain, cearcall a' chuain The ocean's cycle, the ocean's cycle