Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > James Graham > Siubhal > Cumha Alasdair Dhuinn

   
Siubhal Cumha Alasdair Dhuinn
   
Credits: Arranged by James Graham
   
Appears On: Siubhal
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Cumha Alasdair Dhuinn" on Arthur Cormack's album Nuair Bha Mi g
   

Lyrics: English Translation:
   
'S trom an luchd so th' air m' inntinn This load on my mind now lies heavy
Agus m' uirsgeul r' a innse gur truagh And wretched's the news I've to tell
Thriall mo shgradh 's mo mhnran Gone my joy and diversion
Lon tise 'na ite mi 's gruaim Replaced by fullness of sadness and gloom
Tha mo choill air a maoladh My wood stripped of its foliage
'S n soilleir a shaoil air mo ghruaidh Clear marks have been left on my cheeks
'S tearc mo shocair r' a fhaotainn Peace seldom comes near me
O' n l ghlacadh le aog thu cho luath Since the day that death snatched you too soon
   
'S ann a' cheud l do 'n earrach On the first day of Springtime
Bhuail an t-eug orm, an spealadair lom Death struck me, scyther he is
Bhrist air ubhlan mo ghrraidh Destroying my apples
Leag e m' abhall fo bhlth bharr a bhonn Cutting blossoming tree at the root
Riumsa bhuin e neo-fharasd It dealt painfully with me
Nuair thug e uam Alasdair Donn Taking brown-haired Alasdair away
Mo chruas iomart 's mo charrachd Source of skill in the contest
'S truagh dhuinne nach tearainn sinn bonn Alas, no longer a coin I can patch
   
'Se do chradh fo eislig The fact of you shrouding
Rinn mo chrladh fo asnach mo chlibh Has brought pain to me under my ribs
Chuir mo chrdh as a chochall Tore at my heart from its casing
Chor 's nach suidhich e socair 'na dhidh And it cannot lie quietly again
Gura luaithe e le bhuillean Its beatings come faster
Na mar ghluaiseas an duilleach air ghig Than the movement of leaves on the tree
Chaidh mo shlinte gu mearan Turning health to delirium
Chan eil feum bhith 'ga ghearan ri ligh There's no point in complaints to a leech
   
Thriall gach socair bha agam All my comfort has gone
Chaidh mo chmhnaidh 's mo chadal an lugh'id My repose and sleep have diminished
Tha leann-dubh agus airtneal Sorrow and distress
Gam tharruing gu leabadh nam shlaod Drag me languidly to my bed
'Gam shor ruagadh 'nam shlapan Ever pursuing me, feeble
Dh' aindeoin cruadail na tapaidh g' am faod Despite my customary manliness
Tha mo ghuala gun taice My shoulder is without support
O'n l bhuaileadh tu 'shlacan an aoig Since the day you were struck by the wand of death