Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Arthur Cormack > Nuair Bha Mi Òg > Cumha Alasdair Dhuinn

   
Nuair Bha Mi Òg Cumha Alasdair Dhuinn
   
Credits: William MacKenzie; arranged by Arthur Cormack
   
Appears On: Nuair Bha Mi Òg
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Cumha Alasdair Dhuinn" on James Graham's album Siubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
'S trom an luchd seo th'air m'inntinn This load is heavy on my mind
Agus m'uirsgeul ri ìnnseadh gur truagh And my story is sad to tell
Thriall mo shùgradh 's mo mhànran My mirth and music have gone
Lìon tùrsa 'na àite mi 's gruaim And I am gripped in sadness instead
Tha mo choill' air a maoladh My wood has been stripped
'S ni soilleir a shaoil air mo ghruaidh And it makes a bright impression on my cheeks
'S tearc mo shochair ri fhaotainn And it is difficult to rest
O'n làtha ghlacadh le aog thu cho luath Since the day death took you suddenly
   
'S ann a' chiad latha 'n earrach It was on the first day of spring
Bhuail an t-eug mi, an spealadair lom I came in contact with death, the plundering scythe
Bhrist air ùbhlan mo ghàrraidh It destroyed the apples in my garden
Leag e m' abhall fo bhlàth thar a bhonn Spoiled them to the core
Rium-sa bhuin e neo-fharasd I found it difficult to accept
Nuair thug e leis Alasdair Donn That death had taken Alasdair away
Mo chruas-iomairt 's mo chearrachd My hardship and pain
'S truagh dhuinne nach tearainn sinn bonn How sad it is we are not able to escape this end
   
'S e bhith'd chàradh air éislinn It's the sad state that
Rinn mo chràdh-lot fo aisnean mo chléibh I was left in that wounded my heart
Chuir mo chridh' as a chochull chor It took my heart from its normal shell
'S nach suidhich e socrach 'na dhéidh To which it cannot return
Gur luaithe le bhuill' e It struck him down as quickly
Na mar ghluaiseas an duilleach air géig As the leaves fall from the trees
Chaidh mo shlàinte gu mearan My health has deteriorated
'S chan 'eil stàth bhith 'ga gearan ri léigh And no doctor can cure me