Celtic Lyrics Corner > Compilations > Gaelic Scotland 2 > E Ho Ro Mo Nighean Donn

   
Gaelic Scotland 2 E Ho Ro Mo Nighean Donn
   
Credits: Malcolm Gillies
   
Appears On: Gaelic Scotland 2 (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
E ho ro mo nigh'n donn, e ho ri mo nigh'n donn Hi ho ro my brown lass, hi ho ri my brown lass
E ho ro mo nigh'n donn a' chil ridh Hi ho ro my brown lass of the smooth locks
Rbhinn g a bha leam, dhanadh cmhradh rium ciin The young girl who was with me, who would speak to me softly
Tha mo chridh-sa 'n diugh trom as do dhidh I am heavy-hearted since you left
   
'S e do chmhradh, a rin, guth bu chelmhoire leam Your voice, my darling, was more musical to me
Na guth smeraich an dlth choill nan craobh Than the thrush in the depths of the forest
Mar ri torghan nan all tigh'nn le aghaidh nam beann Like the gurgling of the stream coming down from the mountains
Anns a' mhoch mhadainn shamhraidh ri m' thaobh On an early summer's morning
   
Tha do ndur, a luaidh, coibhneil, cairdeil gun ghruam Your nature, my love, is kind and friendly without sullenness
Gur e d'illeachd thug buaidh air gach t Your beauty affected many
Dh'ireadh m'aigne le snnd nuair choinnicheadh tu rium My spirits would be lifted when we met
'S chuirinn filt' air nigh'n donn a' chil ridh And I would welcome my brown lass of the smooth locks
   
Gur e coibneas do chainnt a chuir bruaillean am cheann It was the sincerity of your words that confused me
Chaneil fuasgladh ach gann dhomh fo'n ghrin There's no easy escape for me under the sun
Chaneil leigheas do m'chrdh air an t-saoghal seo mhin There's no solace for my pain in this world
Mo nigh'n donn nan sl blth ach thu fin But you, my warm-eyed brown-haired lass