Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Grinn Grinn > Puirt A Beul

   
Grinn Grinn Puirt A Beul
   
Credits: Arranged by Arthur Cormack, Ingrid Henderson, Hector Henderson, Mary Ann Kennedy, Maggie MacDonald & Ross Martin
  a) MacShithich
b) Riobainnean Mra
c) Dhannsainn Ri Danns'
d) Brochan Lom, Tana Lom
e) Fear A' Chil Bhin
f) An E Mo Chur Fodhad?
   
Appears On: Grinn Grinn
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Turas An nraidh" on Capercaillie's album Roses And Tears
   

Lyrics: English Translation:
   
An cuala sibh gun d' ghoid MacShithich Did you hear that MacShithich
Poca sl s a' ghleann mhr Stole a poke of grain from the big glen
An cuala sibh gun d' ghoid MacShithich Did you hear that MacShithich
Poca sl s a' ghleann mhr Stole a poke of grain from the big glen
An cuala sibh gun d' ghoid MacShithich Did you hear that MacShithich
Poca sl s a' ghleann mhr Stole a poke of grain from the big glen
Poca grin Peighinn nam Fdhlear A bag of grain from Penifiler
'S poca sl s a' ghleann mhr And a poke of grain from the big glen
   
Poca grin Peighinn nam Fdhlear A bag of grain from Penifiler
'S poca sl s a' ghleann mhr And a poke of grain from the big glen
Poca grin Peighinn nam Fdhlear A bag of grain from Penifiler
'S poca sl s a' ghleann mhr And a poke of grain from the big glen
Poca grin Peighinn nam Fdhlear A bag of grain from Penifiler
'S poca sl s a' ghleann mhr And a poke of grain from the big glen
Poca mn Peighinn nam Fdhlear A bag of grain from Penifiler
'S poca sl s a' ghleann mhr And a poke of grain from the big glen
   
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
   
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
   
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
   
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Air a dhnadh air a' bheulaibh Fastened in front
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Air a dhnadh air a' bheulaibh Fastened in front
Air a dhnadh air a' chlthaobh Fastened behind
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
   
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
   
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn ris a' bhuideal Dance to the bottle
Dhannsainn, dhannsainn ris a' bhuideal Dance, dance to the bottle
Na robh rud na bhroinn Were there anything in it
   
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ri mo leannan Dance to my love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Ri mo leannan fhn To my own love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Dhannsainn ri mo leannan Dance to my love
Dhannsainn ri danns' I'd dance
Ri mo leannan fhn To my own love
   
Dhannsadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would dance
Ruidhleadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would reel
Dhannsadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would dance
Gus an d' fhs i sgth Until she was tired
Dhannsadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would dance
Ruidhleadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would reel
Ruidhleadh, dhannsadh Miri 'n tilleir Mary the tailor's daughter would reel and dance
Gus an d' fhs i sgth Until she was tired
   
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
Thugaibh aran dha na gillean Give the boys bread
Leis a' bhrocan shghain With their thin porridge
Thugaibh aran dha na gillean Give the boys bread
Leis a' bhrocan shghain With their thin porridge
Thugaibh aran dha na gillean Give the boys bread
Leis a' bhrocan shghain With their thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
Siud a' rud a gheibheamaid That's what you'd get
O nighean gobh' an Dine From the daughter of the Dun's smith
Siud a' rud a gheibheamaid That's what you'd get
O nighean gobh' an Dine From the daughter of the Dun's smith
Siud a' rud a gheibheamaid That's what you'd get
O nighean gobh' an Dine From the daughter of the Dun's smith
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan lom sghain Thin porridge
Brochan lom, tana lom Thin porridge, thin sowans
Brochan tana sghain Thin porridge
   
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
Mo ghrdh a dh'fheith rium, mo ghrdh a dh'fheith rium My love that waited for me, my love that waited for me
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
'S e'm Baile nan Cailleach gu Bealltainn In Baile nan Caileach until Beltane
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
Mo ghrdh a dh'fheith rium, mo ghrdh a dh'fheith rium My love that waited for me, my love that waited for me
'S e fear a' chil bhin, mo ghrdh a dh'fheith rium It was the fair lad, my love that waited for me
'S e'm Baile nan Cailleach gu Bealltainn In Baile nan Caileach until Beltane
   
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S muladach mi, 's mi gun duin' agam Sad am I with no one but myself here
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S cch ag iomain nan gamhna With everyone else droving the stirks
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S muladach mi, 's mi gun duin' agam Sad am I with no one but myself here
'S muladach mise gun duin' ach mi fhn Sad am I with no one but myself here
'S cch ag iomain nan gamhna With everyone else droving the stirks
   
An e mo chur fodhad, a lraich odhair ___
An e mo chur fodhad, bu mhath leat a dhanamh? __, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a lraich odhair ___
An cr nan gobhar bu mhath leat a dhanamh? Up at the goatpen, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a lraich odhair ___
An e mo chur fodhad, bu mhath leat a dhanamh? __, do you fancy your chances?
An e mo chur fodhad, a lraich odhair ___
An cr nan gobhar bu mhath leat a dhanamh? Up at the goatpen, do you fancy your chances?
   
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
An e mo mhilleachd bu mhath leat a dhanamh? Would you be the ruin of me, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
Air mullach an fhirich bu mhath leat a dhanamh? Up on the moorland, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
An e mo mhilleachd bu mhath leat a dhanamh? Would you be the ruin of me, is that what you fancy?
'N e mo mhilleachd gun fhios do mo chinneadh Would you be the ruin of me unbeknown to my family
Air mullach an fhirich bu mhath leat a dhanamh? Up on the moorland, is that what you fancy?