Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Roses And Tears > Turas An nraidh

   
Roses And Tears Turas An nraidh
  a) Turas An nraidh
b) The Ortigueira Waltz - Michael McGoldrick
c) Gheibh Sinn Ribinnean Mra - traditional; arranged by Capercaillie
   
Appears On: Roses And Tears
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: c) "Puirt A Beul" on Cliar's album Grinn Grinn
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Turas an nraidh, turas an nraidh The stormy voyage, the stormy voyage
Turas an nraidh, fath mo dhunaidh dhomh The stormy voyage, __
Turas an nraidh, eadar mo bhathadh The stormy voyage, __
Eadar Rubh' Bhan is Cathair a' Bhruernis Between Rubh' Bhan and Cathair a'Bhruernis
   
Nuair theann mi a dh' fhalbh bha 'n oidhche cho garbh ___
Oir tha iad cho doirbh a' falbh gu cruinneachadh ___
Charadh e 'n dig, chuireadh e 'chinnt ort ___
Their Mairi, "O thi, cha till e tuilleadh dhuinn!" ___
   
O turas gun bhuaidh dhomh, 'sliopadh' fear chruaidh ___
'S bha 'n reothadh cho cruaidh 's gun bhuail mo shlinnean ris ___
Their Mairi droch sgeul, "Ach ochoin, mo chiall ___
Ma bhris thu do bheul am mias a chunna' tu" ___
   
(Sist) (Chorus)
   
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
   
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Dannsadh leis a' ghn r 's e bragha Dancing with the beautiful, new dress
Dannsadh leis a' ghn r, r Dancing with the new dress
Orr' a' chlthaobh 's orr' a' bheulaibh Behind and before
   
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Gheibh sinn riobainnean mra, dearga We'll have big, red ribbons
Gheibh sinn ribinnean mra, mra We'll have big ribbons
Nuair thig Eghainn thar a' mhargaidh When Eoghainn comes back from the market
   
Nuair chaidh mi dhan ait' fhuair mi de shlaint' ann ___
'S ann dh'fhaighneachd mi a Mhairi ca' do shiubhail mi ___
'S ann leig i le gair, "Chaluim, a ghraidh ___
Cha tig thu ron bhas gum fag thu 'n Uibhist mi" ___
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)