Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Cliar > Cliar > Cl Mhic Ille Mhcheil

   
Cliar Cl Mhic Ille Mhcheil
   
Credits: a) Cl Mhic Ille Mhcheil - Alexander MacDonald; arranged by Cliar
b) Blue Bonnets - traditional; arranged by Cliar
   
Appears On: Cliar
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Clo Mhic Ille Mhicheil" on Capercaillie's album Glenfinnan
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hg air cl Mhic Ille Mhcheil Hg air cl Mhic Ille Mhcheil
Hro thgaibh, thg ga-rribh Hro thgaibh, thg ga-rribh
Hg air cl Mhic Ille Mhcheil Hg air cl Mhic Ille Mhcheil
   
Oganaich ir a' chil teudaich Handsome man with the ringletted hair
'S oil liom eudach a bhith dhth ort It displeases me that you are short of clothing
   
Bheir Albainn cuideachadh luadhadh Scotland will help with the waulking
Ma tha gruagaichean san roghachd If there are maidens in the country
   
Ni mi fhn dhuit sgioba chlith' I will make a waulking group for you
Den phr as gleusda tha 's a 'Chrosdachd Of the most expert progeny in Christendom
   
Gun tig bannal oirnn Slite A band will come from Sleat
'S air do chlith-s' gun dan iad dcheall And they will work with diligence on your waulking board
   
Gun tig gruagaichean Chlann Raghnaill Clanranald's young women will come
Cmhlan dicheil nach dean dobradh A handsome troupe who will not fail you
   
Thig sgiob' eil' Gleanna Garadh __
Luaidheas gu faramach donach __
   
Gun tig nghneagan on Cheapaich Young women will come from Keppoch
A bheir caithris air mun sgthich Who will waulk through the night without wearying
   
Buidheann mhaighdeann Gleann Cmhann A group of maidens will come from Glencoe
Fcadairean coimheach roghail Strange regal waulkers
   
Gheibh sinn sgiob' eile Eirinn We will get another band from Ireland
O Iarl' Anntraim nan steud romhach From the Earl of Antrim of the beautiful steeds
   
Danabh an luadh-lmh gu guineach Do the hand waulking with venom
'S thugaibh fuil air mac na stropaich And bloody the son of a whore