Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Capercaillie > Live In Concert > Dr MacPhail's Reel

   
Live In Concert Dr MacPhail's Reel
   
Credits: Traditional; arranged by Capercaillie
  a) Dr MacPhail's Reel
b) Cape Breton Song
   
Appears On: Delirium; Live In Concert
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
'S tim dhomh dol an ordugh It's time I got organized
Is teannadh ri òran And I got down to a song
Mu 'n duine rinn an dobheart About the guy who did the misdeed
Bu choire dhuinn 'aoireadh That we have just got to lampoon
Nuair leig e' n téin' air fogradh When he let the fire out of control
A mach air feadh nam frogaibh Out among the gulleys
'S nuair chaidh e feadh na coinich And when it spread throughout the moss
Bha 'n seo feadh an t-saoighail As if throughout the world
   
Sèist: Chorus:
Nach nar an sealladh e 's an Eilean What an ignominious sight is the Island
Smearsaid air feadh na beinne Embers throughout the mountain
Pàirceannan chuir 'n an téine Fields set ablaze
Le coire chlann daoine By culpable human hand
Nach nar an sealladh e 's an Eilean What an ignominious sight is the Island
Smearsaid air feadh na beinne Embers throughout the mountain
Pàirceannan chuir 'n an téine Fields set ablaze
Le coire chlann daoine By culpable human hand
   
Gur e Dòmhnull Raonuill There's Donald Ranald
An uair sin bha 'n a eigin As a result in quite a fix
A teicheadh as a leine Fleeing out of his shirt
Ag eigheach 's a' glaodhaich Shouting and bawling
Anna 's i fo ghruaman Anna in a black mood
Rannaidh an taobh shuas dhi Rannaidh up beyond her
'S thug Alasdair as ruaig And Alasdair took to his heels
Mar gu 'm bualach an caoch e As if smitten with insanity
   
(Sèist) (Chorus)
   
Sin far an robh smuid What smoke prevailed
Nuair a chaidh e 's an spruis dhluth When it got among the spruce
Ghabh e mach air feadh a' Chùil It headed out among the Back territory
'S gur e 'n Grudair a dhioghail The Brewer sought revenge
Nuair loisgeadh air a' phàirc When the park got burned
Is a mhilleadh am buntata And the potatoes were destroyed
Ged theannadh iad ri bhathadh Though they set to drenching
Cha b' fheirrd iad an saothair It was to no avail
   
(Sèist) (Chorus)
   
'S tim dhomh dol an ordugh It's time I got organized
Is teannadh ri òran And I got down to a song