Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > R-R > Coill' An Fhasaich

   
R-R Coill' An Fhasaich
   
Credits: Donald MacKillop
   
Appears On: R-R
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ri taobh Coill' an Fhsaich Down by Coill' an Fhsaich
Feasgar ghmhor leam fhn For a walk on a fine evening
Bha na h-ein air na crannaibh The birds sang in the trees
'S iad ri 'caithream gu binn Full of joy and life
Gun robh sth air an Eilean Skye was tranquil all around me
Fad mo sheallaidh mun cuairt As far as I could see
'S bha mo smuaint air mo chirdean And so my thoughts turned to my friends
A bha tmh leam ann uair Who lived with me there once
   
O nach prseil leam Halainn I think of Halainn beautiful
Sios gu bgh na h-Aird Mhir As it sweeps to Ardmore
Air a trigh bha sinn daonnan We played carefree on the shore there
Cheart cho aotrom ri ein As happy as the birds
Ach a nis chan eil mnran But there's no joking
Fealla-dh ann no sprs Laughter or fun there now
'S far do chluich sinn air leacan And the seals now laze on the rocks
An diugh caidlidh na rin Where we used to play
   
Ch mi cuimhneachan sgrobht' I see memorials to past times
Air an linn nach eil be All around me
Anns gach tobht' agus grach The old ruins and walls
Gach crn agus cr Each cairn and cattle fold
Anns gach irigh th' air monadh The shieling in the hill
Agus caraidh th' air trigh And the weir by the shore
Nach gach leughadh le coigreach Only a local person could understand
Mu'n chuideachd a dh 'fhg And read them
   
Chan eil feum dhomh bhith 'g ionndrainn But what use is it
Luchd mo rin anns an uair Pining for those gone
Mar a bha iad tha sinne For they were as we are
Tacan goirid air chuairt Here on a short sojourn
Ach nach sona mar bha iad But they were happy
R an lithean gun gh Without a care in the world
Air bheag chram no islean In their content lives
Ann an Eilean a 'Che In the misty Isle of Skye