Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Tannas > Suilean Dubh > Bi Falbh O'n Uinneig

   
Suilean Dubh Bi Falbh O'n Uinneig
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Suilean Dubh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Bidh falbh o'n uinneig Go away from the window
Fhir ghaoil, fhir ghaoil My love, my love
'S na tig a-nochd tuilleadh Come no more tonight
Fhir gridh, fhir gridh My love, my love
   
Tha do long air an t-sile Your ship is afloat
'S i gun seladair aice With no sailor on it
Tha do long air an t-sile Your ship is afloat
'S i gun seladair aice With no sailor on it
Bidh falbh o'n uinneig Go away from the window
Fhir ghaoil, fhir ghaoil My love, my love
'S na tig a-nochd tuilleadh Come no more tonight
Fhir gridh, fhir gridh My love, my love
   
(Sist) (Chorus)
   
Cuir umad do bhrgan Put on your shoes
Tha'n tir a' tigh'nn cas ort The pursuers are coming close to you
Cuir umad do bhrgan Put on your shoes
Tha'n tir a' tigh'nn cas ort The pursuers are coming close to you
Gur mise bhios brnach I will be grief-stricken
Ma ni'n tir seo cur s dut If these pursuers kill you
'S na tig a-nochd tuilleadh Come no more tonight
Fhir gridh, fhir gridh My love, my love
   
(Sist) (Chorus)
   
Nuair a thid mi measg slighe When I go among people
Fear do bhidhchid chan fhaic mi As fine-looking a man I do not see
Tha faltan donn dualach Brown hair in tresses
Air mo luaidh de na gaisgich Has my hero love
Gur mise bhios brnach I will be grief-stricken
Ma ni'n tir seo cur s dut If these pursuers kill you
'S na tig a-nochd tuilleadh Come no more tonight
Fhir gridh, fhir gridh My love, my love