Celtic Lyrics Corner > Puirt a Beul > Fionnghuala

Fionnghuala

Thuirt an gobha fuirighidh mi The blacksmith said, "I'll wait"
'S thuirt an gobha falbhaidh mi The blacksmith said, "I'll go"
'S thuirt an gobha leis an othail The blacksmith said, in his confusion
A bh' air an drus an t-sbhail Standing at the door of the barn
Gu rachadh e a shuirghe That he was going to go courting
   
Sist: Chorus:
'Si eilean nam bothan nam bothan Island of bothies, of bothies
Eilean nam bothan nam bothan Island of bothies, of bothies
Eilean nam bothan nam bothan Island of bothies, of bothies
Am bothan a bh' aig Fionnghuala Fingal's bothies
   
Bheirinn fead air fulmairean I'd knock spots off the birds
Bheirinn fead air falmairean I'd knock spots off the hakes
Liuthannan beaga na mara Little lythes of the sea
Bheireamaid greis air an tarrainn We would take a while hauling them in
Na maireadh na duirgh dhuinn If our hand lines last
   
Cha d'thuirt an dadan a' seo We got nothing here
Cha d'thuirt an dadan a' seo We got nothing here
Cha d'thuirt an dadan a' seo We got nothing here
Bheireamaid greis air an tarrainn We would take a while hauling them in
Na maireadh na duirgh dhuinn If our hand lines last

 

 

Recordings:
"Fionnghuala" on Anna's album Anna
"Fionnghuala" on the Bothy Band's album The Best Of The Bothy Band
"Fionnaghuala" on Talitha MacKenzie's album Spiorad
"Bothan" on Alyth McCormack's album An Iomall
"Ruidhleadh" on Anna Murray's album Tr Nithean
"Fionnghuala" on Nightnoise's album Shadow Of Time
"Heidi" on Shine's album Sugarcane