Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Old Blind Dogs > Four On The Floor > Gaelic Song

   
Four On The Floor Gaelic Song
   
Credits: Traditional; arranged by Old Blind Dogs
   
Appears On: Four On The Floor
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
L dhomh 's mi 'm beinn a' cheathaich One day when I was on the misty mountain
   
Sist: Chorus (after each verse):
Far al a le ro ho bhi Far al a le ro ho bhi
Hoireann is ho r bhi o ho Hoireann is ho r bhi o ho
Hi r ho ro ho bha hug ro Hi r ho ro ho bha hug ro
   
'S ann agam 's a bha 'n sealladh I saw a wonderful sight
   
Gun deach bta Chloinn Nll seachad The Clan MacNeill's ship passed by
   
Mach bho dhthaich MhicGill-Eathain Away from MacLean country
   
Steach gu Cosamul an aighir Towards joyful Kisimul
   
Far am faight' a' chuirm ri gabhail Where the feasting takes place
   
Fon 'ga l oidhche gu latha Drinking wine from night to day
   
Pobaireachd nam feadan rd' laghach The piping of the tall, lovely drones
   
Clrsach bhinn ga gleusadh mar ris The sweet harp being tuned alongside
   
Soda donn ga chur air na mnathan Russet silk being worn by the ladies
   
Gill'Eghanain mr an gaisgeach Gilleonan, the great hero
   
Ruairi g an t-oighre maiseach Young Rory, the handsome heir