Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Méav Ní Mhaolchatha > Silver Sea > The Dark-haired Girl

   
Silver Sea The Dark-haired Girl
   
Credits: Traditional; arranged by Méav, Rossa & Colm Ó Snodaigh
  a) An Nighean Dubh
b) Dún Drumuilliún
   
Appears On: Silver Sea
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic) & Gaeilge (Irish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Dheanainn Súgradh" on Clannad's album Clannad 2
"Dheannain Súgradh" on Alyth McCormack's album An Iomall
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus:
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh I played with the young dark-haired girl
N' deidh dhomh eirigh as a 'mhadainn When I woke in the morning
Dheannain sùgradh ris a nighean duibh I played with the young dark-haired girl
   
Dheannain sùgradh ris a'ghruagaich I played with the long-haired girl
'Nuair a bhiodh a' sluagh nan codal When everyone was asleep
   
(Sèist) (Chorus)
   
Dheannain sùgradh an àm dùsgaidh I played when we woke
'N àm na siùil a bhith 'gam pasgadh And when the sails were unfurled
   
(Sèist) (Chorus)
   
Di-Luain an dèidh Di-dòmhnaich On Monday, after Sunday
Dh'fhalbh sinn le Seonaid a Aircaibh We left the Orkneys on the Seonaid
   
(Sèist) (Chorus)
   
Riof 'ga ceangal 's riof ga fhuasgladh Reefs taken in and reefs shaken
Muir ma guallain, fuaim is fead oirr' Waves under her bow, and her booming and whistling
   
(Sèist) (Chorus)
   
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
Nach í seo aniar an bád Is that not the boat coming from the west?
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
'S mo ghrá ar an mbuille láir And my love at the mid-oar?
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
   
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
Is iarram ar Rí na ngrást And I ask the King of grace
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
Mo ghrá a thabhairt chugam slán To bring my love safely to me
Is Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún Dún Drumuilliún, muilliún, muilliún
   
'Null ma chaolas na Ròimh Across the straits of Rome
B'fheudar dhuinn an "boom" a leaiseadh We had to keep a tight grip on the boom
   
(Sèist) (Chorus)
   
Null ma chaolas na Fraing Across the narrow waters of France
Maide 'na làimh is gaoth 'gha greasadh She was under control and the wind driving us
   
(Sèist) (Chorus)
   
Dh'fheumadh pòrsan thigh 'nn à bùth dhith She wouldn't want a gift from a market
Ged a bhiodh e crùn an cairteal If a crown was her share
   
(Sèist) (Chorus)
   
Ged a bhiodh e crùn an óirleach Even if it were a crown of gold
Dh'fheumadh pòrsan dheith thigh 'nn dhachaidh She wouldn't want a gift brought home to her
   
(Sèist...) (Chorus...)