Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Karen Matheson > Downriver > Gleann Baile Chaoil

   
Downriver Gleann Baile Chaoil
   
Credits: J. Cameron
   
Appears On: Downriver
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus (after each verse):
O nach robh mi thall Oh that I were
'S a' ghleann a' fuireach Living in the glen
O nach robh mi thall Oh that I were
An Glean Baile Chaoil Over in Gleann Baile Chaoil
Nan robh mise thall If I were living
'S a' ghleann a' fuireach Over in the glen
Chan fhàgainn e tuilleadh I would never leave it again
Glean lurach mo ghaoil My beautiful, beloved glen
   
Nuair dh' éireas a' ghrian When the sun rises on it
Air bu chiatach bhith ann Delightful it is to be there
'Si cho fial flathail coibh-neil And the sun, so liberally
A' boillsgeadh air chrann Gracefully and warmly shining on the trees
I dùsgadh nan lòn-dubh Awakening the blackbirds
'S nan smeòrach air ghéig And thrushes on branches
Chur fàilte l'en ceòl To proclaim with their music
Air a mórachd 'san speur Its majesty in the heavens
   
'S a' mhadainn 'n uair dh' eirinn In the morning when I'd arise
Gun eislean gun ghruaim Without worry or discontent
'S e thug solas do m'inntinn What brought happiness to my mind
Bhith sealltainn riut suas Was to look up towards you
Chaneil glean eil' air Gaidhealtachd There is no other glen in the Highlands
Bheir barr ort an snuadh To match you in appearance
Gur mis ha fo chradh-lot It is I who is dejected
Bhith 'n drasd cho fad uait Presently being so far from you