Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Karen Matheson > Downriver > Cronan Bleoghainn

   
Downriver Cronan Bleoghainn
   
Credits: Traditional; arranged by Donald Shaw, Karen Matheson & Donal Lunny
  a) Cronan Bleoghainn
b) 'S Moch An Diu Gun D'rinn Mi Eirigh
   
Appears On: Downriver
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: b) "Hoireann O" on Capercaillie's album Nàdurra
   

Lyrics:

Chorus 1:
Il a bho lagain il bho m'aghan
Il a bho lagain il bho m'aghan
Il a bho lagain il bho m'aghan
Mo chrodh-laoigh air gach taobh na h-aibhne

Buarach sioman do chrodh na t'eile
Buarach sioda do m'aghan fhein o
Buarach sugain air crodh na duthcha
Buarach ur air mo bhuaileig ghaolsa

(Chorus 1)

Bo lurach, bo-na h-airigh
Bo a' bhathaich mathair laogh o
Buachaille Padruig is banchaig Brighde
D' ar sion, d' ar dion 's d'ar comhnadh

(Chorus 1)

'S moch an diugh gun d'rinn mi éirigh

Chorus 2 (after each verse):
Hoireann och ù o ho éileadh
Ho i iù a ho aodh éileadh
Hoireann och ù o ho éileadh

Moch an diu 's moch an dé e

Dhìrich mi suas gual an t-sléibhe

Fhuair mi gruagach dhonn gun éirigh

Chuir mi 'n lùib mo bhreacain fhéin i

Thug mi bòid nach éireadh beud dhith

Nach biodh fios aig neach fo'n ghréin air

Cha robh fios aig a màthair fhéin air

Shiubhlainn leat fo choill nan geugan

Shiubhlainn, shiubhlainn, dh'fhalbhainn fhéin leat