Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Karen Matheson > The Dreaming Sea > Calbharaigh

   
The Dreaming Sea Calbharaigh
   
Credits: Michael Brandon Fraser; lyrics by Sorley Maclean
   
Appears On: The Dreaming Sea; The Future Sound Of Gaeldom (compilation)
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Chaneil mo shul air Calbharaigh My eye is not on Calvary
No air Bethlehem an aigh Or on blessed Bethlehem
Ach air cuil ghrod an Glaschu But on a putrid back alley in Glasgow
Far a bheil an lobhadh fas Where everything rots as it grows
Agus air seomar an Duneidin And on a room in Edinburgh
Seomar bochdain is craidh A room of poverty and suffering
Far a bheil an aoghainn creachdainn Where the infant, all scabs and sores
Ri aonagraich gu bhas Wallows 'til death
(2x) (2x)
   
Chaneil mo shul air Calbharaigh My eye is not on Calvary
No air Bethlehem an aigh Or on blessed Bethlehem
Ach air cuil ghrod an Glaschu But on a putrid back alley in Glasgow
Far a bheil an lobhadh fas Where everything rots as it grows