Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Peaceful Ground > Thig An Smeorach As t-Earrach

   
Peaceful Ground Thig An Smeorach As t-Earrach
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Brian McAlpine
   
Appears On: Peaceful Ground
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Thig An Sme˛rach As t-Earrach" on Ishbel MacAskill's album Sýoda
   

Lyrics: English Translation:
   
Thig an sme˛rach as t-Earrach The thrush will come in the spring
Thig a' chuthag 's a' ChŔitein The cuckoo will come in May
'S bidh gach eun anns an doire Each bird in the forest
Cumail coinneamh ri chŔile Will be getting closer together
Seinn ci¨il air bhÓrr chrannaibh Making music on the treetops
'S air bharraibh nan geugan And on top of the branches
Agus mise 's mo leannan While my love and I
Dol nas fhaide bho chŔile Grow further and further apart
   
Tha mo chýnn air an fhleasgach My desire is the handsome youth
Dhonn leadannach bh˛idheach Of the beautiful brown hair
Dhan a chinneadh nach strýochdadh Of the steadfast clan
'S e de iarfhuil Chlann D˛mhnaill Being true-blooded Clan Donald
'S m˛r gum b'fhearr dhut mi agad You would be better off with me
Le beagan de st˛ras With little in store
Na le buaile chrodh ballach Than with a fold of cattle
Agus cailinn nach b'e˛lach And a foolish girl
   
Comhairle bheirinns' air caileig My advice to a young girl
Gun bhith amaideach g˛rach Don't be foolish and stupid
Gun i thoirt a gaol falaich Don't give your love
Do bhalach nach b'e˛lach To a young man you don't know well
Bidh e briathrach ri tighinn He'll start with sweet words
'S bidh a chridhe gu re˛dhte But his heart will be as ice
'S bidh a sh¨il a's a dhŔidh And his eyes will be looking back
Ach c˛ an roghainn as b˛idhche To see who is the prettiest around
   
Thig an sme˛rach as t-Earrach The thrush will come in the spring
Thig a' chuthag 's a' ChŔitein The cuckoo will come in May
'S bidh gach eun anns an doire Each bird in the forest
Cumail coinneamh ri chŔile Will be getting closer together
Seinn ci¨il air bhÓrr chrannaibh Making music on the treetops
'S air bharraibh nan geugan And on top of the branches
Agus mise 's mo leannan While my love and I
Dol nas fhaide bho chŔile Grow further and further apart