Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Peaceful Ground > Fhir An Leadain Thlath

   
Peaceful Ground Fhir An Leadain Thlath
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes
   
Appears On: Peaceful Ground
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Fhir An Leadain Thlth" on Flora MacNeil's album Orain Floraidh
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Fhir a leadain thlth Lad of beautiful hair
Dh'fhg thu mi fo bhrn You've left me in despair
   
Fhir chul dualaich chleachdaich Lad of twisting curls
'S bidhche snuadh ri fhaicinn So beautiful to view
Tha do ghaol an tasgaidh Your love is kept
'N semar glaist' 'nam fheil In a locked room in my body
   
Fhir a leadain chraobhaich Lad of the flowing hair
B'g a rinn thu m'aomadh So young I was ensnared
Thug thu mi o m'dhaoine You took me from my people
A fhuair mo shaothair g From those who had reared me
   
Fhir a leadain laghaich Lad of the pleasing hair
'S tu mo rn 's mo roghainn You are my love and my desire
Nan sguireadh tu thaghail If you'd only cease to call
'S an tigh 's am bi'n t-l Upon the house of drink
   
An toiseach a' gheamhraidh At the start of winter
'S ann a ghabh mi geall ort I pledged myself to you
Shaoil leam gum bu leam thu I thought that you were mine
'S cha do sheall thu'm chir But you didn't look my way
   
'N gire rinn mi'n uiridh The laughter of last year
Chuir mo cheum an truimead Weighs heavily on my every step
'S mise tha gu duilich Now I am so sad
'S muladach mo chel And sorrowful is my music
   
Tha mi trom an drsd' I am heavy now with child
'S e sin fth mo dheir That's the cause of my tears
Fhir a leadain thlth Lad of the lovely hair
Dh'fhg thu mi fo bhrn You have left me in despair