Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Peaceful Ground > Dh'fhalbh Mo Run 'S Dh'fhag E 'N Cala

   
Peaceful Ground Dh'fhalbh Mo Run 'S Dh'fhag E 'N Cala
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Graeme Hughes
   
Appears On: Peaceful Ground
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Dh'fhalbh Mo Run Dh 'Fhag E'n Cala" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Dh'fhalbh mo rn 's dh' fhg e 'n cala My love has left the harbor
Dh'fhalbh mo rn e ho o hiu My love has gone e ho o hiu
Thog e na siil r ri crannan He raised the new sail to the mast
Dh'fhalbh mo rn 's dh' fhg e 'n cala My love has left the harbor
   
Dh'fhalbh mo leannan 'uam a Ile My sweetheart has left me from Islay
Air long romhach nan tri crannan On the fine three-masted ship
   
Dh'fhalbh mo leannan 'uam a dh'Eireann My sweetheart has gone from me to Ireland
'S as a dhidh cha bhi mi fallain Without him I won't be well
   
Chuala mi gun d'rinn thu riteach I heard you were betrothed
'S gu d feum a bh'a's a' ghealladh? So what was your promise worth?
   
Chuala mi gun d'rinn thu psadh I heard you got married
'S cha d' dh' fheraich thu mi gu d'bhanais And you didn't invite me to your wedding
   
Chaneil unnam ach nighneag g I am but a young girl
Is gur e seladair mo leannan And it is the sailor that I love
   
Thuirt na mnathan gur e 'm beud e The women said that it was a pity
Gun tug mi mo spes dhan mharaich' That I should give my love to the seaman
   
Mo run an Leatheanach Ban My love is the fair MacLean
'S ann dhut thug mi mo ghrdh 's mo ghealladh To you I give my love and my promise