Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Peaceful Ground > Dh'fhalbh Mo Run Bho Chionn Seachdain

   
Peaceful Ground Dh'fhalbh Mo Run Bho Chionn Seachdain
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes & Graeme Hughes
   
Appears On: Peaceful Ground
   
Language: Gāidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus:
Hill eileadh ho gu Hill eileadh ho gu
Dh'fhalabh mo run bho chionn seachdain My love has been gone for a week
Hill eileadh ho gu Hill eileadh ho gu
   
Dh'fhalbh mo rųn air a' bhāta On a ship my love departed
Guma slan thig e dhachaigh May he come home safely
   
(Sčist) (Chorus)
   
Dh'fhalbh mo rųn bho chionn bliadhna A year ago my love departed
Dh'fhalbh mo chiall bho chionn seachdain A week ago my darling left me
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)
   
Tha mo cheist ort a Dhōmhnaill My love is for you, Donald
B'e tu 'n t-ōganach dreachar You were the comely youth
   
(Sčist) (Chorus)
   
'S mi ri feitheamh Caol Ėle And I am waiting at the sound of Islay
Cinntėre nan cas bheannan Seeing Kintyre of the steep hills
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)
   
B'e mo mhiann a bhith sųgradh I would like to be love-making
Ri ōg ųr a chųil chleachdaich With the fair youth of curly hair
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)
   
Tha mo cheist ort a Dhōmhnaill My love is for you, Donald
B'e tu 'n t-ōganach dreachar You were the comely youth
   
(Sčist 3x) (Chorus 3x)
   
B'e mo rųn a bhith rčidh riut I would like to be pleasing to you
'S bhith gur n-čigheach aig altair Being married to you at the altar
   
(Sčist) (Chorus)
   
'S ann tha cāirdean mo leannain My love is related
A's na h-eileinean tarsuinn In the far-flung islands
   
(Sčist) (Chorus)
   
Clann Dōmhnaill, Clann Raghnaill To Clan Donald, Clan Ranald
Clann Laomainn, Clann Lachlainn Clan Lamont, Clan Lachlann
   
(Sčist...) (Chorus...)