Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Spiorad Beatha > Chan E Caoidh Mhic Shiridh

   
Spiorad Beatha Chan E Caoidh Mhic Shiridh
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes
   
Appears On: Spiorad Beatha
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: "Chan E Caoidh Mhic Shiridh" on Flora MacNeil's album Craobh Nan Ubhal
"MhicShiridh" on Alyth McCormack's album An Iomall
   

Lyrics: English Translation:
   
Chan e caoidh Mhic Shiridh It's not lamenting Mac Siridh
Dh'fhg an dil' air mo ghruaidh That has left a tear on my cheek
   
Sist: Chorus (after each verse):
Hu o ro hu o Hu o ro hu o
Ho ro o hi o hi o Ho ro o hi o hi o
Hu o ro hu o Hu o ro hu o
   
Chan e caoidh mo leannain It's not lamenting my sweetheart
Ged a dh'fhanadh e bhuam Though he would remain from me
   
Ach a'caoidh mo bhrthair But it's lamenting my brother
Chaidh a bhthadh 's a'chuan Who has drowned in the sea
   
'S duilich leam do chl chlannaich I'm sad to think of your hair so curly
Bhith 's an fheamainn 'ga luadh With the seaweed drifting
   
'S duilich leam do gheal dheudan I'm sad to think of your teeth so white
Bhith' ga' reubadh 's a'chuan By the seas torn apart
   
Tha do leabaidh gun chradh Your bed remains unmade
'S fhad' o'n dh'fhg thu i fuar As cold you left it long ago
   
Cha tid mise ga cradh I won't be the one to make it
Tha thu ghridh ro fhad' bhuam As you, love, are too far from me
   
'S tric mo shil air an Rubha Often my eyes are on the headland
Bhon bhruthach ud shuas From the hillside there above
   
Fiach am faic mi sel bridgheal Trying to see a cloth-white sail
Latha grine 's a chuan One day upon the sea