Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Maggie MacInnes > Eilean Mara > Calum Ban

   
Eilean Mara Calum Ban
   
Credits: Traditional; arranged by Maggie MacInnes, Dougie MacLean, Marie Fielding, Graeme Hughes & Ali Napier
   
Appears On: Eilean Mara
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
'S na hu o ho Chaluim bhain Oh fair Calum
Fallain gum bu thu Healthy may you be
'S na hu o ho Chaluim bhain Oh fair Calum
   
O Chaluim, e Chaluim Oh Calum, oh Calum
Slan fallain gun till thu Whole, healthy, on your return
   
O Chaluim bhain Mhic Ruaraidh Oh fair Calum, son of Roderick
'S mor a luaidh thug mi-fhein dhuit Great is the love that I gave you
   
O Chaluim bhain MhicCoinnich Oh fair Calum MacKenzie
Air do shloinneadh cha bhi mi Your surname will not be mine
   
'S i dol timcheall an Rubha She is coming 'round the headland
'S e do chriutha nach diobradh With your crew that wouldn't falter
   
Tighinn timcheall na Cabaig Coming 'round the Cabag
Siuil ard ri cruinn dhireach High sails on straight masts
   
'S tu gu stiuireadh i tioram You would keep her dry
'S do chuid ghillean gu h-iosal And your own men below