Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mac-talla > ...Mairidh Gaol Is Ceol > Illean Bithibh Sunndach

   
...Mairidh Gaol Is Ceol Illean Bithibh Sunndach
   
Credits: Traditional; arranged by Mac-talla
   
Appears On: ...Mairidh Gaol Is Ceol
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
SŔist: Chorus (after each verse):
'Illean bithibh sunndach Boys, be happy
A-null air a' bhoidse Going over the ocean
FÓgail ar d¨thcha Leaving our country
Gun d¨il ri thigh'nn be˛ ann Without hope of doing well there
'Illean bithibh sunndach Boys, be happy
A-null air a' bhoidse Going over the ocean
   
'Illean cridheil gaolach Hearty, loving boys
Togaibh rithe h-aodach Hoist the sails
Tha buidheann mo ghaoil-sa A group of my dear folk
Di-Ardaoin 'dol a she˛ladh Are setting sail on Thursday
   
Gur mise tha gu cianail I am homesick
A' fÓgail a' Chrianain Leaving the Crinan
A' dol do'n d¨thaich fhiadhaich Going to the wooded country
A dh'iarraidh ar l˛in as To make a living
   
Gur mise tha fo ghruaimean I am in despair
A' dol a shiubhal chuantan Travelling over the ocean
Tha 'n t-soitheach dubh a' gluasad A black ship is moving
Gu muladach a she˛ladh Sailing in sadness
   
Tha sinn a' dol dh'Amaireaga We are going to America
Far nach bi c¨ram eil' oirnn Where we will have no anxieties
Cho fad 's a mhaireas coille dhuinn As long as the woods last for us
An Eilean Nobha Scotia On the isle of Novia Scotia