Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > Tobair, Tobair, Solaidh!

   
Tladh Nan Cuantan Tobair, Tobair, Solaidh!
   
Credits: Murdo MacFarlane; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Le mo chearcall 's mo chuman With my hoop and my bucket
Thug mi 'n turus bu domhain I made a most futile visit
Dhan tobair 'n-diugh moch-thrath To the well early this morning
'S neach eil' air a dabhadh Which someone else had already drained
   
Sist: Chorus:
Tobair, tobair, solaidh Well, well, settle
Tobair, tobair, solaidh Well, well, settle
Tha nighean an rgh ag iarraidh deoch The king's daughter needs a drink
Deoch roghail dhi na h-otadh A regal drink to quench her thirst
'S na ireadh sl o d' ochdar And may brine never come from your depths
   
B' e seo a' bhun-obair What work this is
Feitheamh tobair gun drgh innt Waiting by a well which contains nothing
'S mo bhuntta gun phriogadh Meantime, my potatoes are not pricked
'S mo mhine gun rghadh Nor is my peat lifted
   
(Sist) (Chorus)
   
Thig a dhle bho mhaduinn Flood may come in the morning
Thig a dhle bho oidhche Flood may come in the evening
Cuir le for-uisg air flod i Make it float with fresh spring water
Mo thobair, 's thoir dhuinn uisg' My well, and give us water
   
Tha mo shnomh agus m' fhighe My spinning, my weaving
Tha mo nighe gun danamh And my washing are not yet done
'S mi an seo na mo shuidhe And yet I continue to sit here
Nuair dh'fhaodainn bhith gnomhach When I could be busy working
   
(Sist) (Chorus)
   
Tha mo chrodh gun am bleoghan My cows are not milked
'S cha togte mo mhosan And my milk basins are not lifted
Agus m' uachdar 's a' mhuighe My cream is in the churn
'S mo ghruitheam gun danamh And my crowdie is not made
   
(Sist) (Chorus)
   
Tha na fir am Beinn Chailean The men are on Beinn Chailean
A' bearradh nan caorach Shearing the sheep
'S agam-sa 'n-diugh fhathast And I still have to go
Dhol dhan an trigh mhaorach To the shore for shellfish today
   
Dh'fhg mi bh anns na claisean I left the cow at the ditches
'S goididh fochunn air fath i Where she will steal the new growth of young corn
Dh'fhg mi cas-ghoil a' phrais air I left the pot boiling hard
'S mr m' eagal gun trigh i I greatly fear that it will boil dry
   
(Sist) (Chorus)
   
Dh'fhg mo chagaran lurach I left my beautiful baby
'S chreathaill na shuain mi Sound asleep in his cradle
Chan urrainn mi fuireach I cannot wait any longer for you
Nas fhaide riut, fhuarain Spring of fresh water
   
(Sist) (Chorus)