Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > Mo Mhac Grdhach

   
Tladh Nan Cuantan Mo Mhac Grdhach
   
Credits: John MacMillan; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha mise dol a dh'inns I will tell
Dhan a h-uile neach a ch mi Everyone I see
Mu thimcheall a n About what
Rinn mo lenadh Has wounded me
Mu thimcheall mo mhac grdhach About my beloved son
Chaidh dhachaidh mios na Mirte Who passed on in the month of March
Cha dan e chaoidh He will never
Gu brth riumsa cmhradh Again talk with me
   
Bha thu agam fhin I regarded you
Mar na h-bhlan air na geugan As the apple on the branches
Mar na rsan a b' lainn As the roses, most beautiful
'S bu bhidheach Most wonderful
Cha deanadh sin dhuinn feum None of that was of any use
Nuair thinig glaodh nan neamhan When the call from heaven came
Dha feum sinn gu lir To which all of us
Uile crdadh Must submit
   
Nuair bhios cch gu suaimhneach When all the others are peacefully
Nam cadal air a' chuasaig Sleeping on the pillow
Bidh mo ghruaidhean My cheeks are
Fliuch le na deirean Wet with tears
Tha m' aigne fhin car uair ann My spirit is at times
An Aignish ud shuas Up there in Aignish
'S an uair eil And at other times
Air chuairt a Manitba Wandering in Manitoba
   
Do cho aoisean, a' ghridh Your contemporaries, my dear
'S iad a' tachairt rium gach l I meet every day
'S cha bhi mo bhalach And they do not make mention
lainn nan cmhradh Of my wonderful boy
'S na nithean sin a tha Situations like these
Dha mo thruaileadh ris an lir Drag me down
Ach cumaidh deas laimh But the right hand
Ard Rgh mo threoir rium Of the High King will sustain my strength
   
Dh'fhag thu sinne criteach You left all of us
Gach neach a tha san ite Desolate here
Nuair dh'fhalbh thu thar sile When you went across the sea
Bhuain nad ige When you were young
Ach 's e naidheachd chruaidh do bhis But the harsh news
A fhuair mi nam mo lmhan Of your death came to me
'S nach iongantach It is strange
Nach do dh'fhaluing mo threr-sa That my strength did not completely fail me
   
Ni mi nis co-dhnadh I shall now conclude
Ged tha mo chridhe trsach Although my heart is sorrowful
'S nach urrainn dhomh And I cannot do
Do chli chur an rdugh Your character justice
Ged tha iomadh mle sil Although many miles of sea
Eadar mi 's far bheil thu tmh Lie between me and where you are at rest
Tha mise dh'oidhch' sa lth I am there always
Ann a cmhnaidh Night and day