Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Calum Alex MacMillan > Tladh Nan Cuantan > Cha Tid Mise Thobair Tuilleadh

   
Tladh Nan Cuantan Cha Tid Mise Thobair Tuilleadh
   
Credits: George Morrison & John MacMillan; arranged by Allan Henderson & Calum Alex MacMillan
   
Appears On: Tladh Nan Cuantan
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Cha tid mise thobair tuilleadh I shall never again go to the well
Leis a' mhuga 's peile ceird With my mug and pail made by the tinsmith
'S ann a bheir mi lmh air goca Instead I can now turn on a tap
Lonas dhomh mo chopan ln Which will fill up my cup for me
   
Sist: Chorus (after each verse):
O bhalaich, h bhalaich Oh boy, oh boy
O bhalaich, tha e grinn Oh boy, this is fine
O bhalaich, h bhalaich Oh boy, oh boy
'S iomadh beannachd th' air ar linn The age we live in has many blessings
   
Cha tid mi's don allta tuilleadh I shall never again to the stream
Nighe plaide 's aodach oidhch' To wash blankets or nightwear
Sgaoileadh anart air na clachan Or spread linen over the stones
Air an tugadh slacan gliong On which the washing-paddle once resounded
   
Cha ruig m' athair, air cheann-feuma My father, in great stress need never again go
Cl a' ghrraidh leis an fhuachd Behind the stone wall in the cold
Tha taigh-beag againn san t-semar Instead, we have an inside toilet
Pailteas birn ann aig gach uair With running water at all times
   
Cha tid mis' don t-sabhal tuilleadh I need never again to the barn
Gu mo nighe, gabhail fth To wash myself, stealthily
Bheir mi cas a dh'amar-glanaidh Instead I'll throw a leg over the side of a bath
Is laighidh mi an uisge blth And soak myself in hot water
   
Cha ghabh mise eagal tuilleadh I shall never again fear snow or storm
Roimh an t-sneachd is roimh 'n ghaoith I couldn't care less if the spring
'S beag orm ged a reoth am fuaran Or the surface of MacKay's Loch
Agus uachdar Loch MhicAoidh Were to freeze over
   
Orm-sa cha bhi nire tuilleadh I shall never again be ashamed
Nuair thig strainnsearan mun cuairt When visitors call
Gheibh iad biadh is gheibh iad fasgadh They will receive food and shelter
'S gheibh iad uisge teth is fuar And they will receive water, hot and cold
   
Cha tid mis' a spgail tuilleadh I shall never again waddle down
Nighe duise mairt san ln To wash a cow's stomach in the pool
Lonnaidh mi an t-amar-glanaidh I'll fill the bath up
Leis na maragan 's an fheil With the puddings and the meat
   
Cha bhi leisgeul agam tuilleadh I'll no longer have an excuse
Casan salach chuir am brig For putting dirty feet in my shoes
Cha bhi eagal orm roimh dhotair I'll no longer be in awe of the doctor
Nuair a dh'fhosglas mi mo cht' When I open up my coat
   
(Sist 2x) (Chorus 2x)