Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > Mo Chridhe Sln

   
Eideadh Na Sgeulachd Mo Chridhe Sln
   
Credits: Maggi Reilly & Stewart MacKillop; lyrics by Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus:
Mo chridhe slan, ho ro eile My whole heart, ho ro eile
Mo chridhe slan, hi ho ro My whole heart, hi ho ro
Mo chridhe slan, ho ro eile My whole heart, ho ro eile
Tha mo chridhe slan a laigh an seo My whole heart lies here
   
Ged 's e mo mhiann 's e gun chaochladh Although it is my eternal desire
A bhith sgriobhadh orain Ghaidhlig fad mo bheath' To write throughout my life
Is e lan de fhaclan alainn Songs full of words of love
Tha mo smuaintean do-labhart na laigh an seo My inexpressible thoughts lie here
   
(Sist) (Chorus)
   
Is air mo thuras dhachaidh thugad And on my journey home to you
Tha sreathan geala air bharr nan tonn A white line threads itself over the wave tops
Eadar an dithis a ghealach 's an aiseag Between the two the moon and the ferry
A ghlacadh anns an sgathan na laigh an seo Locked in the mirror that lies here
   
(Sist) (Chorus)
   
Mo chridhe slan, ho ro eile My whole heart, ho ro eile