Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Eilidh Mackenzie > Eideadh Na Sgeulachd > Cuir Culaibh Ri Asainte

   
Eideadh Na Sgeulachd Cuir Culaibh Ri Asainte
   
Credits: Traditional; arranged by Eilidh Mackenzie
   
Appears On: Eideadh Na Sgeulachd
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
A ghillean oga eisdibh Oh young lads now listen
Gus 'n dean mi sgeula aithris dhuibh While I tell you my tale
Oir feumaidh mi bhith fagail For I must be leaving
An tir a dharaich m' athraichean The land where my ancestors were reared
   
Sčist: Chorus:
Cuir culaibh, cuir culaibh Turning your back, turning your back
Cuir culaibh ri Assainte Turning your back on Assynt
Cuir cul ri tir nan Gaidheal Turning your back on the land of the Highlander
Far 'n robh mi og is amaideach Where I was young and foolish
   
'S ann air Diciadain It was on a Wednesday
Gu moch anns a mhadainn Early in the morning
Dh'fhalbh mise le mo thriall I left on my long journey
'S mi dol thar chuan a Chanada Going across the ocean to Canada
   
(Sčist) (Chorus)
   
Air fagail a Chulchinn dhomh On leaving Culkein
Bha mo chairdean mall rium dealachadh My friends were loathe to part from me
Bha amalan tighinn air m' inntinn And my thoughts became sad
'S mi fagail na caileagan At my leaving the lassies
   
(Sčist) (Chorus)
   
Bho 'n dh'fhag sinn Loch-an-Inbhair From the time we left Lochinver
Bha mise dol air m' aineolas I was in totally strange country
Mu 's drainig sinne Luirg By the time we reached Lairg
Cnoc na gleann cha b' aithne dhomh Neither hill nor glen did I know
   
(Sčist) (Chorus)
   
An Glascho mhor nan buthan In the big city of Glasgow with all its shops
Le sraidean fada farsainn ann And with its long, wide streets
Gur mise tha gu tursach I am so happy
'S na miltean sluaigh a tachairt rium With a multitude of folk milling around me
   
(Sčist) (Chorus)
   
Di-sathuirne rinn sinn seoladh On Saturday we set sail
Bho 'n Bhroomielaw 'n Glascho From the Broomielaw in Glasgow
Measg treubhan dheth gach seorsa Among all kinds of races of people
Air bord 'n Southwark Shasunnach On board the English ship, the Southwark
   
Dol seachad culaibh Eireann Going 'round the back of Ireland
Bha muir is gaoth ri cathadh ann The sea and wind in a snow storm
'S na h-uile bha air bord And everyone on board
Gu tinne le cur na mara oirre Was feeling seasick
   
(Sčist) (Chorus)
   
Tha mi nochd gu tursach Tonight I am so sad
Falbh air sraidean Chanada Walking the streets of Canada
Is caolas farsuinn fuar And with a cold and wide straight
Eadar mi 's mo luaidh tha n' Assainte Between me and my love in Assynt
   
Cuir culaibh, cuir culaibh Turning your back, turning your back
Cuir culaibh ri Assainte Turning your back on Assynt
Cuir cul ri tir nan Gaidheal Turning your back on the land of the Highlander
Ach duil gu 'n till mi dhachaidh ann But I hope to return there