Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > g-Mhadainn Shamhraidh > Jimmy Mo Mhle Str

   
g-Mhadainn Shamhraidh Jimmy Mo Mhle Str
   
Credits: Traditional; lyrics by Seonag Monk; arranged by Kathleen MacInnes, Iain MacDonald, Donald Shaw & Neil Johnstone
   
Appears On: g-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Bliadhn' mun m sa dh'fhalbh A year ago my heart's love left me
Fada bhuam rn mo chrdh' For faraway places
Gus an cuairtich e an saoghal He'll never return
Cha bhi dil ris air ais anns an tr Until he sees the wide world around
Nuair a ch mis' e rithist When I'll see my love coming
Nach mi n an ogag 's an gaol I'll give him all my love
Le pg na blas mil And smother him with honey kisses
O Jimmy mo mhle str Jimmy mo mhle str
   
Bidh mo mhthair 's m' athair My father and mother
A' gearain 's a' trod rium a' str They never can give me ease
Tha mi sgth 's mi claoidhte I'm tired and fed up
'S mi searbh 's mo bheatha gun sth And tormented with this life
Thug mi gaol dhan fhear fhlathail I gave my love to the fairest
Gun iarraidh thug mise dha pg Without asking I kissed him
'S chaidh esan a sheladh And he went off to sea
O Jimmy mo mhle str Jimmy mo mhle str
   
Thig mise dhan choille I'll go to the woods
'S caithidh mi ann cuid mhath dhem shaogh'l And spend there all of my time
Gun ghuth ann ri chluinntinn With no one around
Ach cel binn bho cheileireadh ein Listening to birdsong
Aig cas nan craobh chaorainn Beaneath the rowan tree
Far 'eil fhraichean fs ann gu ler With flowers aplenty there
Thug mi ghaol dhan fhear fhlathail Giving love to the most heavenly
O Jimmy mo mhle str To Jimmy mo mhle str
(2x) (2x)