Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Kathleen MacInnes > Ňg-Mhadainn Shamhraidh > Dh'čirich Mi Moch Madainn Chčitein

   
Ňg-Mhadainn Shamhraidh Dh'čirich Mi Moch Madainn Chčitein
   
Credits: Traditional; arranged by Kathleen MacInnes & Iain MacDonald
   
Appears On: Ňg-Mhadainn Shamhraidh
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Hiůraibh o 's na hňro čile Hiůraibh o 's na hňro čile
Faill il o hill u ill o Faill il o hill u ill o
   
Dh'čirich mi moch madainn Chčitein I arose early one May morning
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Faill il o hill u ill o Faill il o hill u ill o
Hiůraibh o 's na hňro čile Hiůraibh o 's na hňro čile
Faill il o hill u ill o Faill il o hill u ill o
   
Chuala mise sgeul bha čibhinn I heard news which gladdened me
   
Gun robh gaisgich dheas air čirigh That the able heroes had risen
   
A chur beatha 'n cainnt na Fčinne To put spirit in the language of the Feinne
   
Chaidh iad cruinn a ceann a chčile They had gathered together
   
Thuirt iad gu robh chŕnan feumail Declaring the language of use
   
Anns an sgoil cho math ri Beurla In the schools as well as English
   
Siud an duine a rinn feum dhuinn Now there was a man
   
Siud an duine a rinn feum dhuinn Now there was a man
   
Friseal Mac an Tňisich gleusta Wise Fraser MacIntosh
   
Togaibh luinneag agus sčist dha Sing songs and tunes for him
   
Ŕrdaichear e gus na speuran Let him be praised to the heavens
   
Leis na Gŕidheil 's gach ŕite 'n tčid e By the Gaels wherever he goes
   
Hiůraibh o 's na hňro čile Hiůraibh o 's na hňro čile
Faill il o hill u ill o Faill il o hill u ill o