Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Bodach Na Nollaig

   
Tickettyboo Bodach Na Nollaig
   
Credits: Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gąidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Is mise, is mise I am, I am
Co mi, co mi Who am I, who am I?
Co eile, co eile Who else, who else
Ach Santa Clause But Santa Claus
(2x) (2x)
   
Le mo chota dearg cho blath In my warm, red coat
Chan fhairich mise fuachd I can't feel the cold air
Le'm bhotunnan dubh cho spaideil Smart black wellies
Sneachda tuiteam air mo ghruaig Snow falling on my hair
   
Wheeeh, sios an simileir Wheeeh, down the chimney
Le suith air mo shroin With some soot on my nose
Aobh, aobh 'se dh'eugh mi Ow, ow, hear me crying
'S mi air tuiteam air mo shoin I have fallen onto my bottom
   
Bidh chlann bheag na'n cadal Little children fast asleep
'S mi bhios air mo dhoigh But oh what fut
Toirt tiodhlac do gach fear dhiubh Giving all of them their presents
Inneal cluich de'n h-uile seors' Games and toys for everyone
   
(Sčist 2x) (Chorus 2x)