Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > B'fhearr Leam Bhith Nam Phiobaire

   
Tickettyboo B'fhearr Leam Bhith Nam Phiobaire
   
Credits: Traditional; arranged by Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gŕidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sčist: Chorus (after each verse):
Chan urrainn dhomh a bhith ag innse dhuibh I cannot make up my mind
Gu de a cheard a b'innealt leam Which profession I'd prefer
Oir b'fhearr leam a bhith nam phiobaire I'd rather be a piper
Ri piobaireachd 'sa chomhstri Than strive for it
Chan urrainn dhomh a bhith ag innse dhuibh I cannot make up my mind
Gu de a cheard a b'innealt leam Which profession I'd prefer
Oir b'fhearr leam a bhith nam phiobaire I'd rather be a piper
Ri piobaireachd 'sa chomhstri Than strive for it
   
Nam bithinn na mo thuathanach If I was a farmer
Nam bithinn na mo thuathanach If I was a farmer
Nam bithinn na mo thuathanach If I was a farmer
Gun speallainn sguaban eorna I'd sythe sheaves of corn
Gun ceangaillinn suas gu snasail iad I'd tie them up smartly
Is chuirinn air an casan iad Stand them up in orderly fashion
Gan sgioblachadh nan adagan Tidy them as shocks of corn
Nan sreathan gasda comhnard ___
(2x) (2x)
   
Nam bithinn na mo bhreabadair If I was a weaver
Nam bithinn na mo bhreabadair If I was a weaver
Nam bithinn na mo bhreabadair If I was a weaver
Gun fithinn plaid' is clo dhut I'd knit you a plaid of tweed
Gun fithinn breacan dathach dhut I'd knit you a colorful
Le dluth is cur cho ealanta Elegant tartan
Le feileadh beag mud asnaichean A small kilt
'S ann ort a bhitheadh a mhor chuis To make you feel proud to wear
(2x) (2x)