Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mairi MacInnes > Tickettyboo > Ba Mo Leanabh Ba

   
Tickettyboo Ba Mo Leanabh Ba
   
Credits: Mairi MacInnes
   
Appears On: Tickettyboo
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Ann am baile fada bhuainn In a town far away
Rugadh leanabh beag an aigh A little child was born
Ann am frasach blath an stabuill In a warm manger in a stable
Iosa Criosd' ar Tighearn' ar Righ Jesus Christ, our Lord and King
Ba, ba, ba, ba Sleep, sleep, sleep, sleep
Ba, ba, mo leanabh beag ba Sleep, sleep, my little child, sleep
   
Anns na neamhan os ur cionn In the heavens above
Bha an rionnag beag a b'aill There was the most beautiful star
Leanaidh sinne i mar chairt iuil We shall follow it as a guide
Iosa Criosd' ar Tighearn' ar Righ Jesus Christ, our Lord and King
Ba, ba, ba, ba Sleep, sleep, sleep, sleep
Ba, ba, mo leanabh beag ba Sleep, sleep, my little child, sleep
   
Sinne bu choir a bhith iriosal We should be humble
'S a bhith uasal as ar Righ And honor our King
Mar chuid chiobairean ga leantail To follow him like shepherds
Iosa Criosd' ar Tighearn' ar Righ Jesus Christ, our Lord and King
Ba, ba, ba, ba Sleep, sleep, sleep, sleep
Ba, ba, mo leanabh beag ba Sleep, sleep, my little child, sleep
Ba, ba, ba, ba Sleep, sleep, sleep, sleep
Ba, ba, mo leanabh beag ba Sleep, sleep, my little child, sleep