Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Soda > Tha Mo Spiorad Cianail

   
Soda Tha Mo Spiorad Cianail
   
Credits: Murdo Ferguson
   
Appears On: Soda; Gaelic Scotland (compilation)
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha mo spiorad cianail My spirit is mournful
Gach latha tha 's a'bhliadhna Each day of the year
'S e dh'hg mi g ri liathadh My hair has grayed early
Nach fhaod mi triall do chladaichean Since I cannot travel your shores
   
Cha chluinn mi sl ri m' chliadhaich I do not hear the sea at my side
A trthadh no ri lonadh Ebbing and flowing
'S na btaichean ri iasgach Nor the fishing boats
Gu rianail mu do chamusan Dotted around your bays
   
Chan fhaic mi stamh neo maorach I do not see seaweed, shellfish
No'n duilisg milis craobhach Or the sweet branching dulse
Ged 's tric a bha mi crbach Though often I bent down
Gam buain bheir taobh nan carachan To collect them from the rocks
   
'S an fheasgar cethar bghach And on a misty morning
N an t-eadhar seladh smhach In a bay the boat sails quietly
Cha chluinn mi fuaim nan rmh aic' I will not hear the sound of their oars
Neo fuaim an t-sl mu'n toiseachs' aic' Nor the sound of the sea before them
   
Cha chluinn mi diog nan clibh aic' I will not hear the creaking of their creels
Nuair bhios iad a'toirt an isg asd When they take the fish from them
'S na balaich bheag' ag igheach And the little boys shouting
A'ruith 's a'leum 's iad cas-ruisgte Running and jumping barefoot
   
Tha mo spiorad cianail My spirit is mournful
Gach latha tha 's a'bhliadhna Each day of the year
'S e dh'hg mi g ri liathadh My hair has grayed early
Nach fhaod mi triall do chladaichean Since I cannot travel your shores