Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Ishbel MacAskill > Sìoda > Bha Mi Latha Samhraidh An Steòrnabhagh

   
Sìoda Bha Mi Latha Samhraidh An Steòrnabhagh
   
Credits: a) Bha Mi Latha Samhraidh An Steòrnabhagh - arranged by Ishbel MacAskill & Blair Douglas
b) The Conundrum - Peter MacLeod
   
Appears On: Sìoda
   
Language: Gàidhlig (Scottish Gaelic)
   
Other Versions: a) "Bha Mi Latha An Samhradh" on Fiona Mackenzie & Arthur Cormack's album Seinn! O Ho Ro Seinn!
   

Lyrics: English Translation:
   
Sèist: Chorus:
Bha mi latha samhraidh an Steòrnabhagh One summer's day I was in Stornoway
Chunna mi rud ann agus chòrd e rium I saw something there which appealed to me
Nighean bheag a' danns air a casan lom A little girl dancing on her bare feet
Ribeanan na ceann agus cleòc oirre Ribbons in her hair and a cloak on her
   
Thàinig balach uasal is "Lorns" air A noble boy came wearing "Lorns"
Thuirt e rith', "A luaidh, cur do bhrogan ort He said to her, "Dear, put your shoes on
Gus an téid sinn cuairt dhan a' Ghearraidh Chruaidh That we may go for a walk to the Castle grounds
'S dìridh mi suas Beinn na Drobha leat" And I'll climb up Bennadrove with you"
   
(Sèist) (Chorus)
   
"Cha téid mise cuairt chun na drobha leat "I'll go for no walk to the drove with you
Ged a tha thu uasal is brògan ort Though you are noble and wear shoes
B'aill leam a bhith danns air mo chasan lom I'd prefer to dance on my bare feet
Le fear a chluicheadh triomb no meileòidian" With one who'd play a jew's harp or accordion
   
(Sèist 2x) (Chorus 2x)