Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Suas E! > Hor

   
Suas E! Hor
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Suas E!
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Nuair a sheasas mi 's an dorust When I stand in the doorway
Ch mi 'choille bhos mo chinn I see the forest above my head
Snidh mo shilean air sileadh My eyes begin to weep
Tha mo mhisneachd air a claoidh My courage is overwhelmed
   
Sist: Chorus (after each verse):
ho r 's 'na bheil air m'aire ho r the subject of my thoughts
'S mr an nochd a tha mi 'caoidh Great tonight is my mourning
Ill ill gur mr mo luaidh ort Ill ill I love you deeply
Ged nach d'fhuair mi thu dhomh fhn Although I didn't win you for myself
   
'Sann agam fhn a bha na brithrean I had three brothers
Bi mi 'ga ireamh a chaoidh Who I will forever recount
'S truagh nach robh mi aig a' charraig It's a pity that I wasn't at the quay
Nuair a dh'ibh iad soraidh leibh When they bid us farewell
   
Nuair a rna' sinn 'n "Table" When we arrived at the Table
Mo chuideachd gu lir ann cruinn My entire family was there
Mo phiuthar 's mo bhrthair-cile My sister and brother-in-law
'S gun stiall eudaich air an druim Without a strip of clothing on their backs
   
Seiche na b air a cairteadh A scraped cow's hide
'S air a cradh air mo dhruim Fixed on my back
Mi air stbhradh leis an acaras And I was starving with the hue
Col'as a' bhis a' tighinn air m'aghaidh Of death coming over my face
   
Nam biodh agam cliabh 's corran If I had a creel and a sickle
Feamain iseal 's m'eathar fhn The low seaweed and my own boat
Cha bhiodh mo chlann air a' bhrochan My children wouldn't be eating gruel
'S an tr mhosach 'gamo chlaoidh And I wouldn't be oppressed by this miserable land