Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Bho Thr Nan Craobh > Domhnaill Antaidh

   
Bho Thr Nan Craobh Domhnaill Antaidh
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Bho Thr Nan Craobh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Dhmhnaill Antaidh, Dhmhnaill l ho Donald "Antaidh", Donald l ho
Hi ri il eile Hi ri il eile
Dhmhnaill Antaidh, Dhmhnaill l ho Donald "Antaidh", Donald l ho
   
A Dhmhnaill a chrdh' an tig thu 'm bliadhna Donald, my heart, will you return this year?
   
Chuala mi gun deach do bhthadh I heard that you were drowned
   
Ann na dam a' mhuilean-shbhaidh In the dam of the saw-mill
   
Chuirinn mo long mhr 'gad iarraidh I would put out my long-boat to rescue you
   
Long mr na stiomar iarainn The long-boat with the iron bands
   
Gheibhinn gillean 's chosgainn biadh riuth' I would get a crew of boys and feed them well
   
Cha b' e an t-aran dubh bu bhiadh dhaibh Black bread would not be their food
   
Ach peasair agus muic-fheil bhiadhta But peas and pork will feed them
   
An t aig Domhnaill gun bhi gl geal Donald's share would be worthy
   
Thug seachd bliadhn' an cuan Eirinn You spent seven years on the Irish sea
   
Cumail cogadh ri na ceudan Fighting with armies of hundreds
   
Cumail Gidhlig ri luchd Beurla Driving Gaelic to the English-speakers
   
Cumail Laidean ri luchd Greugais Driving Latin to the Greek-speakers
   
Nuair a thig mo Dhmhnaill-sa dhachaidh When my Donald comes home
   
'S cinnteach mo chr chil a falach Certainly my hair-combs will be covered
   
'S cinnteach sod' 's pasgan anart And certainly, the shroud will be folded