Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Ln Dil > Crodh Air A' Bhruaich

   
Ln Dil Crodh Air A' Bhruaich
   
Credits: Mary Jane Lamond; lyrics by Jeff MacDonald; arranged by Phil Strong
   
Appears On: Ln Dil
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Tha crodh air a'bhruaich
Air a bhail' againn fhn
A bh'ann ri linn mo sheanair
Dubh, donn, agus ribhinn
Toradh na talmhainn
Agus saothair chlann daoin
Ag iteach an fhearainn
Obair gaisgich nach staoin
(2x)
 
   
Tha na pircean air an lonadh The fields are overgrown
Le gach luibh agus buis With weeds and bushes
Far an robh coirce 's arbhar Where oats and corn once were
Gheobhar drisean 's spruis Now brambles and spruce are found
Mar a thriallas na daoine As the people leave
Thig a'choille 'nan digh The forest comes after them
Ach fhathast air a' bhaile seo But still on this farm
Gheobhar ich agus spridh You'll find horses and cattle
(2x) (2x)
   
'S iomadh fear thug a West air
Shreadh cliu agus maoin
Nach d'fhuair e ln dil
Ged a dh'fhg e chuid dhaoin
A bhios fuireach am feasd' ann
Le a chridhe goirt, tinn
Ach tha crodh air a 'bhruaich
Air a bhail' againn fhn
(2x)