Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > Bho Thr Nan Craobh > Cha Bhi Mi Buan

   
Bho Thr Nan Craobh Cha Bhi Mi Buan
   
Credits: Traditional
   
Appears On: Bho Thr Nan Craobh
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Sist: Chorus (after each verse):
Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam I will not survive if you leave me
Thug mi luaidh g dhut I gave you my love when I was young
Cha bhi mi buan 's tu bhi bhuam I will not survive if you leave me
   
Ch mi 'm bta dol seachad I see the ship going by
Muir a sgapadh mu brdan Its boards slicing through the sea
   
Mar an deachaidh mi mearachd If I'm not mistaken
Bha mo leannan ga seladh My sweetheart was sailing her
   
Bha mo leannan ga stiireadh My sweetheart was at the helm
Oigfhear r a 'chl bhidheach The young man of the beautiful tresses
   
Oigfhear r a 'chl bhuidhe The young man of the golden tresses
O, b'aithne dhomh g thu Oh I've known you from my youth
   
'Se do bhidichean fada It is your long-established promises
'S gaol, a Lachlainn, a len mi And your love, Lachlan, that have wounded me
   
O, na faicinn thu tighinn Oh if I saw you coming
'S mi gu ruitheadh 'nad chmhdhail I would run to meet you
   
'S mi gu ruitheadh 'na do choinneamh I would run towards you
Air mo bhonnan gun bhrgan On the soles of my bare feet
   
Ged tha reothadh gl chruaidh ann Though there's hard frost
'S sneachda fuar air a' mhine And cold snow on the peat