Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Mary Jane Lamond > St˛ras > Bal Na h-Aibhne Deas

   
St˛ras Bal Na h-Aibhne Deas
   
Credits: Traditional; arranged by Beolach & Mary Jane Lamond
  a) Bal Na h-Aibhne Deas
b) Sailor Don's Jig
c) Uisdean Friseal
d) The Farmer's Daughter
   
Appears On: St˛ras
   
Language: GÓidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
SŔist: Chorus:
Bhean an tighe, fÓg an siola Oh woman of the house, leave the gill
'M botul lÓn a tha mi sireadh It is the full bottle that I'm seeking
Dh'˛lainn deoch-slÓinte nan gillean I would drink a toast to the young men
A dh'imich Di-Luain bhuainn Who left us on Monday
   
Chruinnich c˛mhlan cridheil, ¨rail A company gathered who were merry, fresh
Fonnmhor, farumach, glan, c¨irteil Tuneful, loud, fine and courteous
'S gur e dh' fhÓg mi trom fo ch¨ram The thing that has left me disturbed
An luchd-ci¨il bhith bhuapa Is the we have no musicians
   
(SŔist) (Chorus)
   
Gu'n robh feadhainn as gach Óit ann There were some from everywhere
Fir ß Sestico 's ß MÓbou People from Port Hood and Mabou
Fir ß Si¨daig nam beann Órda People from Judique, of the tall mountains
Bhiodh lÓmhach 's a' chruadal Who would be adroit in adversity
   
(SŔist) (Chorus)
   
Cha robh bhuainn an sin ach fýdhlear All we needed then was a fiddler
Leis an gluaiseamaid 's an ruýdhle To whom we would move in a reel
'S e bhith cur earbsa ß trý dhiubh Waiting for the three we expected
Chuir mi fhýn cho luaineach Made me anxious for music
   
(SŔist) (Chorus)
   
Labhair Donnchadh le guth Órd ruinn Duncan called out in loud voice
"O' n a tha luchd-ci¨il anns a' BhrÓighe "Since we have musicians in Margaree
Falbhaidh mise leis an lÓir I will go with the mare
'S thig Peadar Dhaibhidh nuas leam" And Peter David will come back with me"
   
(SŔist) (Chorus)
   
Fhuair iad ce˛l, 's cha robh e cearbach ___
Ce˛l as am biodh dannsair earbsach ___
'S e rud bochd a bh'ann gu dearbh ___
An Carghus thigh'nn cho luath oirnn ___
   
(SŔist 3x) (Chorus 3x)
   
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Leis an fhichead maighdinn With twenty maidens
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Leis an fhichead maighdinn With twenty maidens
   
C˛ignear roimhe is c˛ignear dhÚidh A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear dheoidh A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear air gach taobh dheth A quintet on either side of him
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear air gach taobh dheth A quintet on either side of him
   
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Leis an fhichead maighdinn With twenty maidens
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Is math a dhannsadh ┘isdean Friseal Hugh Fraser dances well
Leis an fhichead maighdinn With twenty maidens
   
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear air gach taobh dheth A quintet on either side of him
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear roimhe is c˛ignear __ A quintet in front and a quintet behind
C˛ignear air gach taobh dheth A quintet on either side of him