Celtic Lyrics Corner > Artists & Groups > Julie Fowlis > Mar A Tha Mo Chridhe > Tha Mo Ghaol Air ird A' Chuain

   
Mar A Tha Mo Chridhe Tha Mo Ghaol Air ird A' Chuain
   
Credits: Arranged by Julie Fowlis, Kris Drever & Iain MacDonald
   
Appears On: Mar A Tha Mo Chridhe
   
Language: Gidhlig (Scottish Gaelic)
   

Lyrics: English Translation:
   
Feasgar ciin an ts a' Chitein On a quiet evening at the beginning of May
Nuair bha 'n ialtag anns na speuran When the bat was in the skies
Chualaim rbhinn g 's i deurach I heard a tearful young maiden
'Seinn fo sgil nan geugan uain' Singing beneath the shadow of the green branches
Bha a' ghrian 'sa chuan gu soladh The sun was setting in the sea
'S reult cha d' irich anns an iarmailt And no stars yet graced the sky
Nuair a sheinn an igh gu cianail When the young girl sang sorrowfully
"Tha mo ghaol air ird a' chuain" "My love is on the high seas"
   
Thisich dealt na h-oidhch' ri tirling The night's dew began to fall
'S lb am braon gu caoin na flrain Each bloom yielding softly to the droplets
Shid a' ghaoth 'na h-oiteig chbhraidh The wind blew in a fragrant breeze
Beatha 's rachd do gach cluan Bringing life and renewal to each field
Ghleus an nighneag fonn a h-rain The girl tunefully sang her song
Simh is ciin mar dhrichd an g-mhos Quiet and peaceful like the June dew
'S bha an t-sisd seo 'g irigh 'n cmhnaidh And this chorus constantly repeated
"Tha mo ghaol air ird a' chuain" "My love is on the high seas"
   
Chiar an latha is dherrs' na reultan Day darkened and the stars shone
Shel an r measg neul nan speuran Setting their course amongst the clouds
Shuidh an igh, bha 'brn 'ga lireadh The maiden sat, burdened by her sadness
'S cha robh digh air tmh no suain Her singing could not have been more soothing
Theann mi faisg air reult nan g-bhean I moved closer to the young woman
Sheinn mu 'gaol air chuan 'bha seladh Singing of her love sailing on the sea
O bu bhinn a caoidhrean brnach Oh sweet was her sad lament
"Tha mo ghaol air ird a' chuain" "My love is on the high seas"
   
Rinn an cel le dein mo thladh The music enticed me
Dlth do rbinn donn nam blth-shul Nearer to the brown-haired maiden of the warm eyes
'S i ag rnaigh ris an rd-Rgh And she prayed to the King of Heaven
"Don mo ghrdh 'th' air ird a' chuain" "Protect my love on the high seas"
Bha a cridh' le gaol gu sgineadh Her heart was breaking with love
Nuair a ghlac mi fhin air limh i When I took her by the hand
"Siab do dheir, do ghaol tha sbhailt "Wipe your eyes, your love is safe
Thill mi sln bhrr ird a' chuain" I have returned to you from the high seas"